04
LIP
2019

Wyniki naboru uzupełniającego w ramach konkursu FIO nr 3/2019 (konkurs wyłącznie dla Gminy Masłów)

Informujemy Państwa, że w zakładce „Konkursy dotacyjne” -> „Wyniki oceny wniosków” została opublikowana lista rankingowa  wniosków złożonych w naborze uzupełniającym w ramach Konkursu FIO nr 3/2019 (konkurs dotyczył wyłącznie Gminy Masłów). 

W odpowiedzi na nabór uzupełniający w konkursie wpłynęło 2 wnioski – jeden w formie papierowej i jeden on-line poprzez generator wniosków. Obydwa wnioski były poprawne pod względem formalnym i zostały poddane ocenie merytorycznej.

W wyniku oceny merytorycznej, zgodnie z opublikowaną listą rankingową dofinansowanie uzyskał wniosek umieszczony na 1 miejscu listy rankingowej.  Z tym Wnioskodawcą Stowarzyszenie Integracja i Rozwój skontaktuje się w najbliższych dniach drogą e-mailową i  telefoniczną.

Nie został rekomendowany do dofinansowania wniosek umieszczony na 2 miejscu listy rankingowej ze względu na niespełnienie wymogów określonych w 6 pkt 15 Regulaminu projektu (tj. nieuzyskanie łącznie minimum 50% punktów z całości oceny i minimum 50% punktów z następujących kryteriów oceny: „Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu”, „Działania”, „Rezultaty projektu/Wpływ projektu na sytuację wnioskodawcy”, „Wydatki projektu”);

Informacja o ocenie wraz z uzasadnieniem zostanie przesłana na adresy e-mail wskazane we wnioskach o dofinansowanie.