15
MAJ
2019

Wyniki konkursu FIO nr 2/2019 (konkurs wyłącznie dla Gminy Sitkówka-Nowiny)

Informujemy Państwa, że w zakładce „Konkursy dotacyjne” -> „Wyniki oceny wniosków” została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Konkursu FIO nr 2/2019 (konkurs dotyczył wyłącznie Gminy Sitkówka-Nowiny). 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 5 wniosków.

Poprawnych pod względem formalnym było 3 wnioski. 2 wnioski nie spełniło kryteriów formalnych.

Zgodnie z opublikowaną listą rankingową dofinansowanie uzyskały wnioski umieszczone na 1 i 2 miejscu listy rankingowej.  Z tymi Wnioskodawcami Stowarzyszenie Integracja i Rozwój skontaktuje się w najbliższych dniach drogą e-mailową i  telefoniczną.

Nie zostały rekomendowane do dofinansowania wnioski umieszczone na miejscach:

  • 3: ze względu na niespełnienie wymogów określonych w 6 pkt 15 Regulaminu projektu (tj. nieuzyskanie łącznie minimum 50% punktów z całości oceny i minimum 50% punktów z następujących kryteriów oceny: „Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu”, „Działania”, „Rezultaty projektu/Wpływ projektu na sytuację wnioskodawcy”, „Wydatki projektu”);
  • 4-5: ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

Informacja o ocenie wraz z uzasadnieniem zostanie przesłana na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie.

Na dofinansowanie wniosków w ramach konkursu 2/2019 przeznaczono, zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków, kwotę 20.000,00 zł. Konkurs nie wyczerpał dostępnej alokacji (przyznane dofinansowanie dla wniosków z pozycji 1-2 listy rankingowej to łącznie 9924,00 zł). W związku z tym Organizator konkursu ogłosi  uzupełniający nabór wniosków –  informacja na ten temat zamieszczona będzie na stronie internetowej projektu. Zachęcamy więc Wnioskodawców, którym nie udało się uzyskać dofinansowania, do weryfikacji uzasadnień oceny oraz ponownego złożenia skorygowanych wniosków o dofinansowanie w ramach naboru uzupełniającego.