09
KWI
2019

Wyniki konkursu FIO nr 1/2019

Informujemy Państwa, że w zakładce „Konkursy dotacyjne” -> „Wyniki oceny wniosków” została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Konkursu FIO nr 1/2019. 

Informujemy, iż z Wnioskodawcami, których projekty zostały umieszczone na miejscach 1-58, Stowarzyszenie Integracja i Rozwój skontaktuje się w najbliższym czasie drogą e-mailową i /lub telefoniczną.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 247 wniosków. Poprawnych pod względem formalnym było 207 wniosków. 40 wniosków nie spełniło kryteriów formalnych.

Na dofinansowanie wniosków w ramach konkursu 1/2019 przeznaczono, zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków, kwotę 290.000,00 złco umożliwiło zakwalifikowanie się do dofinansowania wniosków zajmujących miejsca od 1 do 58 listy rankingowej.

Wnioski umieszczone na miejscach 59-82, 84-118, 120-129, 131-138, 140-146, 148-149, 151, 157, 159-160, 167  stanowią listę rezerwową i mają szansę na uzyskanie dofinansowania w przypadku rezygnacji z dofinansowania wniosków z miejsc 1 – 58.

Nie zostały rekomendowane do dofinansowania wnioski umieszczone na miejscach:

  • 83, 119, 130, 139, 147, 150, 152-156, 158, 161-166, 168-207: ze względu na niespełnienie wymogów określonych w 6 pkt 15 Regulaminu projektu (tj. nieuzyskanie łącznie minimum 50% punktów z całości oceny lub minimum 50% punktów z następujących kryteriów oceny: „Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu”, „Działania”, „Rezultaty projektu/Wpływ projektu na sytuację wnioskodawcy”, „Wydatki projektu”);
  • 208 – 247: ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

Informacja o ocenie zostanie przesłana na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydował uzyskany wyższy procent możliwych do zdobycia punktów kolejno w następujących kryteriach oceny: „Kryteria horyzontalne”, „Rezultaty projektu”, „Działania”, „Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu” (zgodnie z zapisami Regulaminu projektu).

Zgodnie z § 6 pkt 23 Regulaminu projektu uprzejmie informujemy, że przeprowadzona ocena jest oceną ostateczną i nie podlega procedurze odwoławczej.