11
WRZ
2018

Wyniki konkursu FIO nr 1/2018

Informujemy Państwa, że w zakładce „Konkursy dotacyjne” -> „Wyniki oceny wniosków” została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Konkursu FIO nr 1/2018

Informujemy, iż z Wnioskodawcami, których projekty zostały umieszczone na miejscach 1-73, Stowarzyszenie Integracja i Rozwój skontaktuje się w najbliższych dniach drogą e-mailową i /lub telefoniczną.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 145 wniosków. 1 wniosek wpłynął w formie papierowej, natomiast pozostałe 144 zostały złożone w formie elektronicznej poprzez platformę www.fio.sir.com.pl, po terminie naboru nie wpłynął żaden wniosek.

Poprawnych pod względem formalnym było 127 wniosków. 18 wniosków nie spełniło kryteriów formalnych.

Na dofinansowanie wniosków w ramach konkursu 1/2018 przeznaczono, zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków, kwotę 365.000,00 złco umożliwiło zakwalifikowanie się do dofinansowania wniosków zajmujących miejsca od 1 do 73 listy rankingowej.

Wnioski umieszczone na miejscach 74-77, 79, 81-84, 86-88, 91-93 stanowią listę rezerwową i mają szansę na uzyskanie dofinansowania w przypadku rezygnacji z dofinansowania wniosków z miejsc 1 – 73.

Nie zostały rekomendowane do dofinansowania wnioski umieszczone na miejscach:

  • 78, 80, 85, 89, 90, 94-127: ze względu na niespełnienie wymogów określonych w §6 pkt 15 Regulaminu projektu (tj. nieuzyskanie łącznie minimum 50% punktów z całości oceny lub minimum 50% punktów z następujących kryteriów oceny: „Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu”, „Działania”, „Rezultaty projektu/Wpływ projektu na sytuację wnioskodawcy”, „Wydatki projektu”);
  • 128 – 145: ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

Informacja o ocenie zostanie przesłana na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawcy, których wnioski zostały odblokowane do edycji, proszeni są o naniesienie poprawek w budżecie inicjatywy, zgodnie z sugestiami oceniających. W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny.

W przypadku takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydował uzyskany wyższy procent możliwych do zdobycia punktów kolejno w następujących kryteriach oceny: „Kryteria horyzontalne”, „Rezultaty projektu”, „Działania”, „Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu” (zgodnie z zapisami Regulaminu projektu).

Zgodnie z § 6 pkt 23 Regulaminu projektu uprzejmie informujemy, że przeprowadzona ocena jest oceną ostateczną i nie podlega procedurze odwoławczej.