19
LUT
2019

Ważna informacja dotycząca wybranych kryteriów formalnych w naborze wniosków 1/2019

Uprzejmie przypominamy, aby podczas przygotowywania wniosków w ramach ogłoszonego konkursu pamiętali Państwo o następujących ograniczeniach formalnych, wynikających z regulaminu projektu oraz instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie:

  1. Osoba fizyczna może być członkiem tylko jednej grupy nieformalnej, która otrzyma dotację w ramach projektu. Oznacza to, że członkowie grup nieformalnych, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach naboru, który został przeprowadzony w 2018 roku, nie mogą ubiegać się ponownie o dofinansowanie. Jeśli taka sytuacja będzie mieć miejsce, wniosek zostanie automatycznie odrzucony na etapie oceny formalnej.
  2. W ramach każdej tury naboru, osoba fizyczna, może być członkiem tylko jednej grupy nieformalnej. Obecność minimum jednej osoby z grupy nieformalnej w dwóch lub więcej wnioskach składanych w ramach ogłoszonego konkursu sprawi więc, że każdy z tych wniosków zostanie automatycznie odrzucony na etapie oceny formalnej.
  3. Osoba wchodząca w skład zarządu (lub innych organów statutowych) organizacji pozarządowej, NIE MOŻE występować jako członek grupy nieformalnej.
  4. W ramach każdej tury naboru, organizacja pozarządowa może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Zatem jeśli ta sama młoda organizacja pozarządowa złoży w ramach ogłoszonego naboru więcej niż jeden wniosek, to każdy z tych wniosków zostanie automatycznie odrzucony na etapie oceny formalnej.
  5. Młoda organizacja pozarządowa może otrzymać tylko jedno dofinansowanie w ramach każdego roku kalendarzowego realizacji projektu. Równocześnie młoda organizacja pozarządowa, może uzyskać w ramach projektu dwa dofinansowania – jedno na działania w sferze pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i drugie – na działania związane z rozwojem młodej organizacji pozarządowej. Zatem jeśli młoda organizacja pozarządowa uzyskała dofinansowanie w ramach naboru, który został przeprowadzony w 2018 roku, to w ogłoszonym obecnie konkursie może się ponownie ubiegać o dofinansowanie, ale tylko na inny typ działań (tj. organizacja, która dostała w 2018 roku dofinansowanie na rozwój, będzie mogła otrzymać dofinansowanie jedynie na działania w sferze pożytku publicznego i odwrotnie).

Aby uniknąć tych i innych możliwych błędów formalnych zachęcamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie, w tym z kartą oceny formalnej (umieszczoną na końcu instrukcji wypełniania wniosków o dofinansowanie).