Uczestnicy

W projekcie zaplanowane jest wsparcie w postaci:
– wypłaty mikrodotacji na realizację inicjatyw oddolnych;
– działań szkoleniowych i animacyjnych służących wsparciu w zakresie ubiegania się i rozliczenia mikrograntów.

I. O mikrogranty może się ubiegać:


a)      Grupa nieformalna

Grupa co najmniej 3 osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, nieposiadających osobowości prawnej. Osoby wchodzące w skład grupy nieformalnej nie mogą należeć do organu statutowego żadnej zarejestrowanej organizacji pozarządowej. Oznacza to np., że osoby takie nie mogą wchodzić w skład zarządu czy komisji rewizyjnej. Mogą natomiast współpracować z organizacją pozarządową – być jej pracownikami, współpracownikami,wolontariuszami czy członkami stowarzyszenia.


b)      Młoda organizacja pozarządowa

Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, wpisany do KRS lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o przyznanie mikrodotacji. Dodatkowo przychód takiej organizacji za ostatni zamknięty rok obrotowy nie przekracza kwoty 25 tys. zł. Młoda organizacja pozarządowa, aby wziąć udział w projekcie, musi mieć siedzibę, oddział, filię lub inną wyodrębnioną jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego, co będzie weryfikowane na podstawie danych z formularza wniosku o mikrodotację oraz w oparciu o dane z KRS lub właściwego rejestru.
Aby młoda organizacja pozarządowa mogła otrzymać mikrodotację nie może zalegać z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, PFRON lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Wydatki zaplanowane we wniosku o mikrodotację nie mogą być objęte podwójnym finansowaniem, to znaczy ich finansowaniem lub refundacją w ramach składanego wniosku oraz równocześnie w ramach innych środków publicznych lub innych wspólnotowych instrumentów finansowych.


c)      Grupa samopomocowa

Dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych. W takiej sytuacji,
grupa samopomocowa musi spełniać wszystkie wymogi określone dla grup nieformalnych. Będzie ona też zaliczona do projektu jako grupa nieformalna. Jeśli grupa samopomocowa będzie posiadać osobowość prawną, będzie mogła ubiegać się o wsparcie jako młoda organizacja pozarządowa, o ile spełnia wszystkie wymogi określone dla młodych organizacji pozarządowych.


d)     Organizacja pozarządowa (tzw. patron)

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Patroni mogą ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu ze sfery pożytku publicznego, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna będzie miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia. Patron będzie traktowany jako realizator projektu w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy, natomiast faktycznym odbiorcą wsparcia będzie grupa nieformalna.


II. Z działań animacyjno-doradczych, mogą skorzystać:


– przedstawiciele grup nieformalnych, grup samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych;
– inne aktywne osoby działające w społecznościach lokalnych (m.in. przedstawiciele dłużej działających organizacji pozarządowych, partnerzy społeczni, przedstawiciele administracji), które mają potrzebę zwiększenia swojej wiedzy w zakresie realizacji oddolnych inicjatyw i wsparcia organizacji pozarządowych/grup nieformalnych w pozyskiwaniu mikrodotacji.

Doradztwa prowadzone będą w formie telefonicznej, mailowej, jak również będzie istniała możliwość osobistej konsultacji z doradcą – animatorem.

W ramach konsultacji możliwa będzie weryfikacja, na ile zaplanowana koncepcja projektu jest zgodna z kształtem konkursu.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem  z działań animacyjno-doradczych muszą być zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa świętokrzyskiego.