Terminy naborów

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków o mikrodotacje – konkurs FIO nr 9/2019 (konkurs wyłącznie dla Gminy Obrazów)

Termin składania wniosków ramach naboru uzupełniającego:

03.10.2019r. (od godz. 8:00) – 09.10.2019r. (do godz. 16:00)

 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój wraz z Gminą Obrazów

zaprasza grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe

wyłącznie z terenu Gminy Obrazów do składania wniosków o mikrodotacje w ramach naboru uzupełniającego w projekcie „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”.

I. Wnioskodawcy uprawnieni do składania wniosków w ramach konkursu:

 1. Grupa nieformalna, rozumiana jako nieposiadająca osobowości prawnej grupa składająca się z minimum trzech osób dorosłych, zamieszkałych na terenie Gminy Obrazów, przy czym żadna z tych osób nie może pełnić funkcji w organach statutowych istniejącej organizacji pozarządowej.

Grupa nieformalna może składać wniosek samodzielnie lub być wspierana przez tzw. Patrona (tj. organizację mającą siedzibę na terenie Gminy Obrazów; typ organizacji mogących pełnić funkcję Patrona wskazany jest w § 7 ustęp 4 Regulaminu konkursu).

 1. Młoda organizacja pozarządowa (np. stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, stowarzyszenie zwykłe, Koło Gospodyń Wiejskich), mająca siedzibę na terenie Gminy Obrazów, która została wpisana do KRS lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację, a roczny budżet takiej organizacji nie przekracza 25 tys. zł (szerzej rozumienie budżetu precyzuje § 2 ustęp 1b Regulaminu konkursu).

II. Zakres rzeczowy możliwy do sfinansowania w ramach konkursu:

 1. Grupa nieformalna może się ubiegać o mikrodotację na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
 2. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o mikrodotację wyłącznie na jeden z następujących typów działań:

– realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

LUB

– realizację projektu związanego z rozwojem młodej organizacji pozarządowej.

III. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie inicjatywy: wnioskowana kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

IV. Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs (dofinasowanie mikrodotacji): 20 000,00 zł.

V. Termin składania wniosków w ramach naboru uzupełniającego: 03.10.2019r. (od godz. 8:00) – 09.10.2019r. (do godz. 16:00).

VI. Warunki i zasady składania wniosków:

1. Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie inicjatywy, które:

a) będą realizowane przez Wnioskodawców mających siedzibę na terenie Gminy Obrazów (w przypadku młodej organizacji pozarządowej lub organizacji wspierającej grupę nieformalną, tzw. Patrona) / zamieszkałych (w przypadku grupy nieformalnej) na terenie Gminy Obrazów,

b) będą realizowane na terenie Gminy Obrazów i/lub województwa świętokrzyskiego (jeśli charakter wniosku będzie uzasadniał potrzebę realizacji działań poza terenem Gminy),

c) będą skierowane wyłącznie do mieszkańców Gminy Obrazów.

2. Wnioskodawca, w celu ubiegania się o mikrodotację, zobowiązany jest do złożenia wniosku o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej fio.sir.com.pl.

3. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej (wniosek musi być przy tym wypełniony elektronicznie, nie jest dopuszczalna forma odręcznego wypełniania formularza). W przypadku wysyłki pocztą/kurierem na kopercie powinna być adnotacja „Wniosek na konkurs FIO numer 9/2019 – nabór uzupełniający”.

4. Data wpływu dokumentów nie może być wcześniejsza ani późniejsza od dat składania wniosków w ramach naboru uzupełniającego (03.1009.10.2019r.). Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

5. Każdy z Wnioskodawców może w ramach naboru uzupełniającego – konkurs FIO nr 9/2019 złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Wnioski złożone niezgodnie z warunkami i zasadami podanymi powyżej oraz zasadami zawartymi w Regulaminie konkursu, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VII. Przedział czasowy na realizację projektów (inicjatyw): 15.10 – 15.12.2019r.

Okres realizacji inicjatyw musi się mieścić we wskazanym wyżej przedziale czasowym (może być krótszy, nie może być natomiast dłuższy).

VIII. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów:

1. Ocena formalno-merytoryczna każdego wniosku dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o „Kartę oceny wniosku o mikrodotację”.

2. W ramach konkursu  przewidziano kryteria premiujące o następującej wadze:

 • dla grup nieformalnych:

– 10 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu)

i/lub

– 10 pkt, jeżeli grupa nieformalna planuje podjęcie działań w celu zarejestrowania nowej organizacji pozarządowej

 • dla młodych organizacji pozarządowych

– 20 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego  (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu – w przypadku projektów przewidujących działania ze sfery pożytku publicznego)

lub

– 20 pkt, jeżeli organizacja planuje uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej (w przypadku działań związanych z rozwojem młodej organizacji pozarządowej).

3. Szczegółowe informacje o kryteriach premiujących można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (opublikowanej na stronie fio.sir.com.pl w zakładce „Do pobrania”) w części: „Odbiorcy projektu” oraz „Rezultaty projektu”.

Termin oceny wniosków jest uzależniony od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs.

Pozostałe informacje dotyczące naboru oraz zasad przygotowania wniosków dostępne są w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (zamieszczonej na stronie www projektu: www.fio.sir.com.pl) oraz Regulaminie konkursu, stanowiącym załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wszelkich informacji związanych z konkursem oraz zasadami składania wniosków udziela Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

pod nr tel. 41 361 04 92 lub e-mailowo: fio@sir.com.pl

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Obrazów

oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Na stronie głównej www.fio.sir.com.pl, pod ogłoszeniem o konkursie w ramach naboru uzupełniającego, opublikowane są załączniki, m.in. wspomniany w ogłoszeniu „Regulamin konkursu”

_______________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE – KONKURS FIO NR 9/2019 (KONKURS WYŁĄCZNIE DLA GMINY OBRAZÓW)

Termin składania wniosków: 16.09.2019r. (od godz. 8:00) – 20.09.2019r. (do godz. 16:00)

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój wraz z Gminą Obrazów

zaprasza grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe

wyłącznie z terenu Gminy Obrazów do składania wniosków o mikrodotacje

w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”

 

I. Wnioskodawcy uprawnieni do składania wniosków w ramach konkursu:

 1. Grupa nieformalna, rozumiana jako nieposiadająca osobowości prawnej grupa składająca się z minimum trzech osób dorosłych, zamieszkałych na terenie Gminy Obrazów, przy czym żadna z tych osób nie może pełnić funkcji w organach statutowych istniejącej organizacji pozarządowej.

Grupa nieformalna może składać wniosek samodzielnie lub być wspierana przez tzw. Patrona (tj. organizację mającą siedzibę na terenie Gminy Obrazów; typ organizacji mogących pełnić funkcję Patrona wskazany jest w § 7 ustęp 4 Regulaminu konkursu).

 1. Młoda organizacja pozarządowa (np. stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, stowarzyszenie zwykłe, Koło Gospodyń Wiejskich), mająca siedzibę na terenie Gminy Obrazów, która została wpisana do KRS lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację, a roczny budżet takiej organizacji nie przekracza 25 tys. zł (szerzej rozumienie budżetu precyzuje § 2 ustęp 1b Regulaminu konkursu).

II. Zakres rzeczowy możliwy do sfinansowania w ramach konkursu:

 1. Grupa nieformalna może się ubiegać o mikrodotację na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
 2. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o mikrodotację wyłącznie na jeden z następujących typów działań:

– realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

LUB

– realizację projektu związanego z rozwojem młodej organizacji pozarządowej.

III. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie inicjatywy: wnioskowana kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

IV. Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs (dofinasowanie mikrodotacji): 40 000,00 zł.

V. Termin składania wniosków: 16.09.2019r. (od godz. 8:00) – 20.09.2019r. (do godz. 16:00).

VI. Warunki i zasady składania wniosków:

1. Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie inicjatywy, które:

a) będą realizowane przez Wnioskodawców mających siedzibę na terenie Gminy Obrazów (w przypadku młodej organizacji pozarządowej lub organizacji wspierającej grupę nieformalną, tzw. Patrona) / zamieszkałych (w przypadku grupy nieformalnej) na terenie Gminy Obrazów,

b) będą realizowane na terenie Gminy Obrazów i/lub województwa świętokrzyskiego (jeśli charakter wniosku będzie uzasadniał potrzebę realizacji działań poza terenem Gminy),

c) będą skierowane wyłącznie do mieszkańców Gminy Obrazów.

2. Wnioskodawca, w celu ubiegania się o mikrodotację, zobowiązany jest do złożenia wniosku o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej fio.sir.com.pl.

3. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej (wniosek musi być przy tym wypełniony elektronicznie, nie jest dopuszczalna forma odręcznego wypełniania formularza). W przypadku wysyłki pocztą/kurierem na kopercie powinna być adnotacja „Wniosek na konkurs FIO numer 9/2019”.

4. Data wpływu dokumentów nie może być wcześniejsza ani późniejsza od dat składania wniosków (16.0920.09.2019r.). Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

5. Każdy z Wnioskodawców może w ramach konkursu FIO 9/2019 złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Wnioski złożone niezgodnie z warunkami i zasadami podanymi powyżej oraz zasadami zawartymi w Regulaminie konkursu, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VII. Przedział czasowy na realizację projektów (inicjatyw): 01.10 – 15.12.2019r.

Okres realizacji inicjatyw musi się mieścić we wskazanym wyżej przedziale czasowym (może być krótszy, nie może być natomiast dłuższy).

VIII. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów:

1. Ocena formalno-merytoryczna każdego wniosku dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o „Kartę oceny wniosku o mikrodotację”.

2.W ramach konkursu  przewidziano kryteria premiujące o następującej wadze:

 • dla grup nieformalnych:

– 10 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu)

i/lub

– 10 pkt, jeżeli grupa nieformalna planuje podjęcie działań w celu zarejestrowania nowej organizacji pozarządowej

 • dla młodych organizacji pozarządowych

– 20 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego  (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu – w przypadku projektów przewidujących działania ze sfery pożytku publicznego)

lub

– 20 pkt, jeżeli organizacja planuje uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej (w przypadku działań związanych z rozwojem młodej organizacji pozarządowej).

3.Szczegółowe informacje o kryteriach premiujących można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (opublikowanej na stronie fio.sir.com.pl w zakładce „Do pobrania”) w części: „Odbiorcy projektu” oraz „Rezultaty projektu”.

Termin oceny wniosków jest uzależniony od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs.

Pozostałe informacje dotyczące naboru oraz zasad przygotowania wniosków dostępne są w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (zamieszczonej na stronie www projektu: www.fio.sir.com.pl) oraz Regulaminie konkursu, stanowiącym załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wszelkich informacji związanych z konkursem oraz zasadami składania wniosków udziela Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

pod nr tel. 41 361 04 92 lub e-mailowo: fio@sir.com.pl.

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Obrazów

oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Na stronie głównej www.fio.sir.com.pl, pod ogłoszeniem o konkursie, opublikowane są załączniki, m.in. wspomniany w ogłoszeniu „Regulamin konkursu”


NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE – KONKURS FIO NR 8/2019

(KONKURS WYŁĄCZNIE DLA GMINY BIELINY)

Termin składania wniosków: 02.09.2019r. (od godz. 8:00) – 06.09.2019r. (do godz. 16:00)

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój wraz z Gminą Bieliny

zaprasza grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe wyłącznie z terenu Gminy Bieliny do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”.

I. Wnioskodawcy uprawnieni do składania wniosków w ramach konkursu:

 1. Grupa nieformalna, rozumiana jako nieposiadająca osobowości prawnej grupa składająca się z minimum trzech osób dorosłych, zamieszkałych na terenie Gminy Bieliny, przy czym żadna z tych osób nie może pełnić funkcji w organach statutowych istniejącej organizacji pozarządowej.

Grupa nieformalna może składać wniosek samodzielnie lub być wspierana przez tzw. Patrona (tj. organizację mającą siedzibę na terenie Gminy Bieliny; typ organizacji mogących pełnić funkcję Patrona wskazany jest w § 7 ustęp 4 Regulaminu projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”).

 1. Młoda organizacja pozarządowa (np. stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, stowarzyszenie zwykłe, Koło Gospodyń Wiejskich), mająca siedzibę na terenie Gminy Bieliny, która została wpisana do KRS lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację, a roczny budżet takiej organizacji nie przekracza 25 tys. zł (szerzej rozumienie budżetu precyzuje § 2 ustęp 1b Regulaminu projektu).

II. Zakres rzeczowy możliwy do sfinansowania w ramach konkursu:

 1. Grupa nieformalna może się ubiegać o mikrodotację na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
 2. Młoda organizacja pozarządowa lub grupa samopomocowa spełniająca warunki młodej organizacji pozarządowej może ubiegać się o mikrodotację wyłącznie na jeden z następujących typów działań:

– realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

LUB

– realizację projektu związanego z rozwojem młodej organizacji pozarządowej.

III. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie inicjatywy: wnioskowana kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

IV. Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs (dofinasowanie mikrodotacji): 20 000,00 zł.

V. Termin składania wniosków: 02.09.2019r. (od godz. 8:00) – 06.09.2019r. (do godz. 16:00).

VI. Warunki i zasady składania wniosków:

1. Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie inicjatywy, które:

a) będą realizowane przez Wnioskodawców mających siedzibę na terenie Gminy Bieliny (w przypadku młodej organizacji pozarządowej lub organizacji wspierającej grupę nieformalną, tzw. Patrona) / zamieszkałych (w przypadku grupy nieformalnej) na terenie Gminy Bieliny,

b)będą realizowane na terenie Gminy Bieliny i/lub województwa świętokrzyskiego (jeśli charakter wniosku będzie uzasadniał potrzebę realizacji działań poza terenem Gminy),

c) będą skierowane wyłącznie do mieszkańców Gminy Bieliny.

2. Wnioskodawca, w celu ubiegania się o mikrodotację, zobowiązany jest do złożenia wniosku o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej fio.sir.com.pl.

3. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej (wniosek musi być przy tym wypełniony elektronicznie, nie jest dopuszczalna forma odręcznego wypełniania formularza). W przypadku wysyłki pocztą/kurierem na kopercie powinna być adnotacja „Wniosek na konkurs FIO numer 8/2019”.

4. Data wpływu dokumentów nie może być wcześniejsza ani późniejsza od dat składania wniosków (02.0906.09.2019r.). Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

5. Każdy z Wnioskodawców może w ramach konkursu FIO 8/2019 złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Wnioski złożone niezgodnie z warunkami i zasadami podanymi powyżej oraz zasadami zawartymi w regulaminie projektu, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VII. Przedział czasowy na realizację projektów (inicjatyw): 16.09 – 29.11.2019r.

Okres realizacji inicjatyw musi się mieścić we wskazanym wyżej przedziale czasowym (może być krótszy, nie może być natomiast dłuższy).

VIII. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów:

1.Ocena formalno-merytoryczna każdego wniosku dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o „Kartę oceny wniosku o dofinansowanie”.

2. W ramach konkursu  przewidziano kryteria premiujące o następującej wadze:

 • dla grup nieformalnych:

– 10 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu)

i/lub

– 10 pkt, jeżeli grupa nieformalna planuje podjęcie działań w celu zarejestrowania nowej organizacji pozarządowej

 • dla młodych organizacji pozarządowych

– 20 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego  (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu – w przypadku projektów przewidujących działania ze sfery pożytku publicznego)

lub

– 20 pkt, jeżeli organizacja planuje uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej (w przypadku działań związanych z rozwojem młodej organizacji pozarządowej).

3. Szczegółowe informacje o kryteriach premiujących można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w części: „Odbiorcy projektu” oraz „Rezultaty projektu”.

Termin oceny wniosków jest uzależniony od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs.

Pozostałe informacje dotyczące naboru oraz zasad przygotowania wniosków dostępne są w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (zawierającej również kartę oceny wniosku) oraz regulaminie projektu, które zamieszczone są na stronie internetowej projektu: www.fio.sir.com.pl. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela Stowarzyszenie Integracja i Rozwój pod nr tel. 41 361 04 92 lub e-mailowo: fio@sir.com.pl.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Bieliny

oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Nabór uzupełniający wniosków – konkurs FIO nr 6/2019 (konkurs wyłącznie dla Gminy Zagnańsk)

Termin składania wniosków w ramach naboru uzupełniającego: 29.07.2019r. (od godz. 8:00) – 31.07.2019r. (do godz. 16:00)

W ramach naboru uzupełniającego

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój wraz z Gminą Zagnańsk

zaprasza grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe wyłącznie z terenu Gminy Zagnańsk do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”.

I. Wnioskodawcy uprawnieni do składania wniosków w ramach konkursu:

 1. Grupa nieformalna, rozumiana jako nieposiadająca osobowości prawnej grupa składająca się z minimum trzech osób dorosłych, zamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk, przy czym żadna z tych osób nie może pełnić funkcji w organach statutowych istniejących organizacji pozarządowej.

Grupa nieformalna może składać wniosek samodzielnie lub być wspierana przez tzw. Patrona (tj. organizację mającą siedzibę na terenie Gminy Zagnańsk; typ organizacji mogących pełnić funkcję Patrona wskazany jest w § 7 ustęp 4 Regulaminu projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”).

 1. Młoda organizacja pozarządowa (np. stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, stowarzyszenie zwykłe, Koło Gospodyń Wiejskich), mająca siedzibę na terenie Gminy Zagnańsk, która została wpisana do KRS lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację, a roczny budżet takiej organizacji nie przekracza 25 tys. zł (szerzej rozumienie budżetu precyzuje § 2 ustęp 1b Regulaminu projektu).

II. Zakres rzeczowy możliwy do sfinansowania w ramach konkursu:

 1. Grupa nieformalna może się ubiegać o mikrodotację na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
 2. Młoda organizacja pozarządowa lub grupa samopomocowa spełniająca warunki młodej organizacji pozarządowej może ubiegać się o mikrodotację wyłącznie na jeden z następujących typów działań:

– realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

LUB

– realizację projektu związanego z rozwojem młodej organizacji pozarządowej.

III. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie inicjatywy: wnioskowana kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

IV. Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs (dofinasowanie mikrodotacji) w ramach naboru uzupełniającego: 10 000,00 zł.

V. Warunki i zasady składania wniosków:

1.Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie inicjatywy, które:

a) będą realizowane przez Wnioskodawców mających siedzibę na terenie Gminy Zagnańsk (w przypadku młodej organizacji pozarządowej lub organizacji wspierającej grupę nieformalną, tzw. Patrona) / zamieszkałych (w przypadku grupy nieformalnej) na terenie Gminy Zagnańsk,

b)będą realizowane na terenie Gminy Zagnańsk i/lub województwa świętokrzyskiego (jeśli charakter wniosku będzie uzasadniał potrzebę realizacji działań poza terenem gminy),

c)będą skierowane wyłącznie do mieszkańców Gminy Zagnańsk.

2. Wnioskodawca, w celu ubiegania się o mikrodotację, zobowiązany jest do złożenia wniosku o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej fio.sir.com.pl.

3. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej (wniosek musi być przy tym wypełniony elektronicznie, nie jest dopuszczalna forma odręcznego wypełniania formularza). W przypadku wysyłki pocztą/kurierem na kopercie powinna być adnotacja „Wniosek na konkurs FIO numer 6/2019 – nabór uzupełniający”.

4. Data wpływu dokumentów nie może być wcześniejsza ani późniejsza od dat składania wniosków w ramach naboru uzupełniającego (29.0731.07.2019r.). Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

5. Każdy z Wnioskodawców może w ramach naboru uzupełniającego do konkursu FIO 6/2019 złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Wnioski złożone niezgodnie z warunkami składania wniosków podanymi powyżej oraz zasadami zawartymi w regulaminie projektu, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Przedział czasowy na realizację projektów (inicjatyw): 05.08 – 10.10.2019r.

Okres realizacji inicjatyw musi się mieścić we wskazanym wyżej przedziale czasowym (może być krótszy, nie może być natomiast dłuższy).

VII. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów:

 1. Ocena formalno-merytoryczna każdego wniosku dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o „Kartę oceny wniosku o dofinansowanie”.
 2. W ramach konkursu  przewidziano kryteria premiujące o następującej wadze:
 • dla grup nieformalnych:

– 10 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu)

i/lub

– 10 pkt, jeżeli grupa nieformalna planuje podjęcie działań w celu zarejestrowania nowej organizacji pozarządowej

 • dla młodych organizacji pozarządowych

– 20 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego  (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu – w przypadku projektów przewidujących działania ze sfery pożytku publicznego)

lub

– 20 pkt, jeżeli organizacja planuje uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej (w przypadku działań związanych z rozwojem młodej organizacji pozarządowej).

 1. Szczegółowe informacje o kryteriach premiujących można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w części: „Odbiorcy projektu” oraz „Rezultaty projektu”.

Termin oceny wniosków jest uzależniony od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs.

Pozostałe informacje dotyczące naboru oraz zasad przygotowania wniosków dostępne są w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (zawierającej również kartę oceny wniosku) oraz regulaminie projektu, które zamieszczone są na stronie internetowej projektu: www.fio.sir.com.pl. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela Stowarzyszenie Integracja i Rozwój pod nr tel. 41 361 04 92 lub e-mailowo: fio@sir.com.pl.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Zagnańsk

oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


 

NABÓR WNIOSKÓW O MIKRODOTACJE – KONKURS FIO NR 7/2019

(KONKURS WYŁĄCZNIE DLA GMINY SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA)

Termin składania wniosków: 15.07.2019r. (od godz. 8:00) – 19.07.2019r. (do godz. 16:00)

 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój wraz z Gminą Słupia Jędrzejowska

zaprasza młode organizacje pozarządowe wyłącznie z terenu Gminy Słupia Jędrzejowska

do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu

„Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”

I. Wnioskodawcy uprawnieni do składania wniosków w ramach konkursu:

Młoda organizacja pozarządowa (np. stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, stowarzyszenie zwykłe, Koło Gospodyń Wiejskich), mająca siedzibę na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska, która została wpisana do KRS lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację, a roczny budżet takiej organizacji nie przekracza 25 tys. zł (szerzej rozumienie budżetu precyzuje § 2 ustęp 1b Regulaminu projektu).

II. Zakres rzeczowy możliwy do sfinansowania w ramach konkursu:

Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o mikrodotację wyłącznie na jeden z następujących typów działań:

– realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

LUB

– realizację projektu związanego z rozwojem młodej organizacji pozarządowej.

III. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie inicjatywy: wnioskowana kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

IV. Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs (dofinasowanie mikrodotacji): 15 000,00 zł.

V. Termin składania wniosków: 15.07.2019r. (od godz. 8:00) – 19.07.2019r. (do godz. 16:00).

VI. Warunki i zasady składania wniosków:

1.Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie inicjatywy, które:

a) będą realizowane przez Wnioskodawców mających siedzibę na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska,

b) będą realizowane na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska i/lub województwa świętokrzyskiego (jeśli charakter wniosku będzie uzasadniał potrzebę realizacji działań poza terenem gminy),

c) będą skierowane wyłącznie do mieszkańców Gminy Słupia Jędrzejowska.

2. Wnioskodawca, w celu ubiegania się o mikrodotację, zobowiązany jest do złożenia wniosku o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej fio.sir.com.pl.

3. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej (wniosek musi być przy tym wypełniony elektronicznie, nie jest dopuszczalna forma odręcznego wypełniania formularza). W przypadku wysyłki pocztą/kurierem na kopercie powinna być adnotacja „Wniosek na konkurs FIO numer 7/2019”.

4. Data wpływu dokumentów nie może być wcześniejsza ani późniejsza od dat składania wniosków (15.0719.07.2019r.). Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

5. Każdy z Wnioskodawców może w ramach konkursu FIO 7/2019 złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Wnioski złożone niezgodnie z warunkami składania wniosków podanymi powyżej oraz zasadami zawartymi w regulaminie projektu, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VII. Przedział czasowy na realizację projektów (inicjatyw): 01.08 – 10.10.2019r.

Okres realizacji inicjatyw musi się mieścić we wskazanym wyżej przedziale czasowym (może być krótszy, nie może być natomiast dłuższy).

VIII. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów:

 1. Ocena formalno-merytoryczna każdego wniosku dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o „Kartę oceny wniosku o dofinansowanie”.
 2. W ramach konkursu  przewidziano kryteria premiujące o następującej wadze:

– 20 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego  (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu – w przypadku projektów przewidujących działania ze sfery pożytku publicznego)

lub

– 20 pkt, jeżeli organizacja planuje uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej (w przypadku działań związanych z rozwojem młodej organizacji pozarządowej).

 1. Szczegółowe informacje o kryteriach premiujących można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w części: „Odbiorcy projektu” oraz „Rezultaty projektu”.

Termin oceny wniosków jest uzależniony od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs.

Pozostałe informacje dotyczące naboru oraz zasad przygotowania wniosków dostępne są w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (zawierającej również kartę oceny wniosku) oraz regulaminie projektu, które zamieszczone są na stronie internetowej projektu: www.fio.sir.com.pl. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela Stowarzyszenie Integracja i Rozwój pod nr tel. 41 361 04 92 lub e-mailowo: fio@sir.com.pl.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Słupia Jędrzejowska

oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


 

NABÓR WNIOSKÓW O MIKRODOTACJE – KONKURS FIO NR 6/2019

(KONKURS WYŁĄCZNIE DLA GMINY ZAGNAŃSK)

 

Termin składania wniosków: 15.07.2019r. (od godz. 8:00) – 19.07.2019r. (do godz. 16:00)

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój wraz z Gminą Zagnańsk

zaprasza grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe wyłącznie z terenu Gminy Zagnańsk do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”.

 

I. Wnioskodawcy uprawnieni do składania wniosków w ramach konkursu:

 1. Grupa nieformalna, rozumiana jako nieposiadająca osobowości prawnej grupa składająca się z minimum trzech osób dorosłych, zamieszkałych na terenie Gminy Zagnańsk, przy czym żadna z tych osób nie może pełnić funkcji w organach statutowych istniejących organizacji pozarządowej.

Grupa nieformalna może składać wniosek samodzielnie lub być wspierana przez tzw. Patrona (tj. organizację mającą siedzibę na terenie Gminy Zagnańsk; typ organizacji mogących pełnić funkcję Patrona wskazany jest w § 7 ustęp 4 Regulaminu projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”).

 1. Młoda organizacja pozarządowa (np. stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, stowarzyszenie zwykłe, Koło Gospodyń Wiejskich), mająca siedzibę na terenie Gminy Zagnańsk, która została wpisana do KRS lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację, a roczny budżet takiej organizacji nie przekracza 25 tys. zł (szerzej rozumienie budżetu precyzuje § 2 ustęp 1b Regulaminu projektu).

II. Zakres rzeczowy możliwy do sfinansowania w ramach konkursu:

 1. Grupa nieformalna może się ubiegać o mikrodotację na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
 2. Młoda organizacja pozarządowa lub grupa samopomocowa spełniająca warunki młodej organizacji pozarządowej może ubiegać się o mikrodotację wyłącznie na jeden z następujących typów działań:

– realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

LUB

– realizację projektu związanego z rozwojem młodej organizacji pozarządowej.

III. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie inicjatywy: wnioskowana kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

IV. Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs (dofinasowanie mikrodotacji): 20 000,00 zł.

V.Termin składania wniosków: 15.07.2019r. (od godz. 8:00) – 19.07.2019r. (do godz. 16:00).

VI. Warunki i zasady składania wniosków:

 1. Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie inicjatywy, które

a) będą realizowane przez Wnioskodawców mających siedzibę na terenie Gminy Zagnańsk (w przypadku młodej organizacji pozarządowej lub organizacji wspierającej grupę nieformalną, tzw. Patrona) / zamieszkałych (w przypadku grupy nieformalnej) na terenie Gminy Zagnańsk,

b) będą realizowane na terenie Gminy Zagnańsk i/lub województwa świętokrzyskiego (jeśli charakter wniosku będzie uzasadniał potrzebę realizacji działań poza terenem gminy),

c) będą skierowane wyłącznie do mieszkańców Gminy Zagnańsk.

2. Wnioskodawca, w celu ubiegania się o mikrodotację, zobowiązany jest do złożenia wniosku o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej fio.sir.com.pl.

3. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej (wniosek musi być przy tym wypełniony elektronicznie, nie jest dopuszczalna forma odręcznego wypełniania formularza). W przypadku wysyłki pocztą/kurierem na kopercie powinna być adnotacja „Wniosek na konkurs FIO numer 6/2019”.

4. Data wpływu dokumentów nie może być wcześniejsza ani późniejsza od dat składania wniosków (15.0719.07.2019r.). Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

5. Każdy z Wnioskodawców może w ramach konkursu FIO 6/2019 złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Wnioski złożone niezgodnie z warunkami składania wniosków podanymi powyżej oraz zasadami zawartymi w regulaminie projektu, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VII. Przedział czasowy na realizację projektów (inicjatyw): 01.08 – 10.10.2019r.

Okres realizacji inicjatyw musi się mieścić we wskazanym wyżej przedziale czasowym (może być krótszy, nie może być natomiast dłuższy).

VIII. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów:

1. Ocena formalno-merytoryczna każdego wniosku dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o „Kartę oceny wniosku o dofinansowanie”.

2. W ramach konkursu  przewidziano kryteria premiujące o następującej wadze:

 • dla grup nieformalnych:

– 10 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu)

i/lub

– 10 pkt, jeżeli grupa nieformalna planuje podjęcie działań w celu zarejestrowania nowej organizacji pozarządowej

 • dla młodych organizacji pozarządowych

– 20 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego  (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu – w przypadku projektów przewidujących działania ze sfery pożytku publicznego)

lub

– 20 pkt, jeżeli organizacja planuje uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej (w przypadku działań związanych z rozwojem młodej organizacji pozarządowej).

 1. Szczegółowe informacje o kryteriach premiujących można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w części: „Odbiorcy projektu” oraz „Rezultaty projektu”.

Termin oceny wniosków jest uzależniony od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs.

Pozostałe informacje dotyczące naboru oraz zasad przygotowania wniosków dostępne są w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (zawierającej również kartę oceny wniosku) oraz regulaminie projektu, które zamieszczone są na stronie internetowej projektu: www.fio.sir.com.pl. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela Stowarzyszenie Integracja i Rozwój pod nr tel. 41 361 04 92 lub e-mailowo: fio@sir.com.pl.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Zagnańsk

oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


NABÓR WNIOSKÓW O MIKRODOTACJE – KONKURS FIO NR 5/2019

(KONKURS WYŁĄCZNIE DLA GMINY WILCZYCE)

 

Termin składania wniosków: 15.07.2019r. (od godz. 8:00) – 19.07.2019r. (do godz. 16:00)

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój wraz z Gminą Wilczyce

zaprasza grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe wyłącznie z terenu Gminy Wilczyce do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”.

I. Wnioskodawcy uprawnieni do składania wniosków w ramach konkursu:

1.Grupa nieformalna, rozumiana jako nieposiadająca osobowości prawnej grupa składająca się z minimum trzech osób dorosłych, zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce, przy czym żadna z tych osób nie może pełnić funkcji w organach statutowych istniejących organizacji pozarządowej.

Grupa nieformalna może składać wniosek samodzielnie lub być wspierana przez tzw. Patrona (tj. organizację mającą siedzibę na terenie Gminy Wilczyce; typ organizacji mogących pełnić funkcję Patrona wskazany jest w § 7 ustęp 4 Regulaminu projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”).

2.Młoda organizacja pozarządowa (np. stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, stowarzyszenie zwykłe, Koło Gospodyń Wiejskich), która została wpisana do KRS lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację, a roczny budżet takiej organizacji nie przekracza 25 tys. zł (szerzej rozumienie budżetu precyzuje § 2 ustęp 1b Regulaminu projektu).

II. Zakres rzeczowy możliwy do sfinansowania w ramach konkursu:

1. Grupa nieformalna może się ubiegać o mikrodotację na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.

2. Młoda organizacja pozarządowa lub grupa samopomocowa spełniająca warunki młodej organizacji pozarządowej może ubiegać się o mikrodotację wyłącznie na jeden z następujących typów działań:

– realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

LUB

– realizację projektu związanego z rozwojem młodej organizacji pozarządowej.

III. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie inicjatywy: wnioskowana kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

IV. Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs (dofinasowanie mikrodotacji): 20 000,00 zł.

V. Termin składania wniosków: 15.07.2019r. (od godz. 8:00) – 19.07.2019r. (do godz. 16:00).

VI. Warunki i zasady składania wniosków:

1. Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie inicjatywy, które:

a) będą realizowane przez Wnioskodawców mających siedzibę na terenie Gminy Wilczyce (w przypadku młodej organizacji pozarządowej lub organizacji wspierającej grupę nieformalną, tzw. Patrona) / zamieszkałych (w przypadku grupy nieformalnej) na terenie Gminy Wilczyce,

b) będą realizowane na terenie Gminy Wilczyce i/lub województwa świętokrzyskiego (jeśli charakter wniosku będzie uzasadniał potrzebę realizacji działań poza terenem gminy),

c) będą skierowane wyłącznie do mieszkańców Gminy Wilczyce.

2. Wnioskodawca, w celu ubiegania się o mikrodotację, zobowiązany jest do złożenia wniosku o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej fio.sir.com.pl.

3. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej (wniosek musi być przy tym wypełniony elektronicznie, nie jest dopuszczalna forma odręcznego wypełniania formularza). W przypadku wysyłki pocztą/kurierem na kopercie powinna być adnotacja „Wniosek na konkurs FIO numer 5/2019”.

4. Data wpływu dokumentów nie może być wcześniejsza ani późniejsza od dat składania wniosków (15.0719.07.2019r.). Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

5. Każdy z Wnioskodawców może w ramach konkursu FIO 5/2019 złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Wnioski złożone niezgodnie z warunkami składania wniosków podanymi powyżej oraz zasadami zawartymi w regulaminie projektu, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VII. Przedział czasowy na realizację projektów (inicjatyw): 01.08 – 10.10.2019r.

Okres realizacji inicjatyw musi się mieścić we wskazanym wyżej przedziale czasowym (może być krótszy, nie może być natomiast dłuższy).

VIII. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów:

 1. Ocena formalno-merytoryczna każdego wniosku dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o „Kartę oceny wniosku o dofinansowanie”.
 2. W ramach konkursu  przewidziano kryteria premiujące o następującej wadze:
 • dla grup nieformalnych:

– 10 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu)

i/lub

– 10 pkt, jeżeli grupa nieformalna planuje podjęcie działań w celu zarejestrowania nowej organizacji pozarządowej

 • dla młodych organizacji pozarządowych

– 20 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego  (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu – w przypadku projektów przewidujących działania ze sfery pożytku publicznego)

lub

– 20 pkt, jeżeli organizacja planuje uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej (w przypadku działań związanych z rozwojem młodej organizacji pozarządowej).

 1. Szczegółowe informacje o kryteriach premiujących można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w części: „Odbiorcy projektu” oraz „Rezultaty projektu”.

Termin oceny wniosków jest uzależniony od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs.

Pozostałe informacje dotyczące naboru oraz zasad przygotowania wniosków dostępne są w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (zawierającej również kartę oceny wniosku) oraz regulaminie projektu, które zamieszczone są na stronie internetowej projektu: www.fio.sir.com.pl. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela Stowarzyszenie Integracja i Rozwój pod nr tel. 41 361 04 92 lub e-mailowo: fio@sir.com.pl.

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Wilczyce

oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY W RAMACH KONKURSU FIO NR 3/2019 (KONKURS WYŁĄCZNIE DLA GMINY MASŁÓW)

W ramach naboru uzupełniającego

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój wraz z Gminą Masłów

zaprasza grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe wyłącznie z terenu Gminy Masłów do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”.

 

Termin składania wniosków w ramach naboru uzupełniającego:

01.07.2019r. (od godz. 8:00) – 03.07.2019r. (do godz. 16:00)

I. Wnioskodawcy uprawnieni do składania wniosków w ramach konkursu:

 1. Grupa nieformalna, rozumiana jako nieposiadająca osobowości prawnej grupa składająca się z minimum trzech osób dorosłych, zamieszkałych na terenie Gminy Masłów, przy czym żadna z tych osób nie może pełnić funkcji w organach statutowych istniejących organizacji pozarządowej.

Grupa nieformalna może składać wniosek samodzielnie lub być wspierana przez tzw. Patrona (tj. organizację mającą siedzibę na terenie Gminy Masłów; typ organizacji mogących pełnić funkcję Patrona wskazany jest w § 7 ustęp 4 Regulaminu projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”).

 1. Młoda organizacja pozarządowa (np. stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, stowarzyszenie zwykłe, Koło Gospodyń Wiejskich), która została wpisana do KRS lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację, a roczny budżet takiej organizacji nie przekracza 25 tys. zł (szerzej rozumienie budżetu precyzuje § 2 ustęp 1b Regulaminu projektu).

II. Zakres rzeczowy możliwy do sfinansowania w ramach konkursu

Dofinansowane mogą być wyłącznie inicjatywy wpisujące się w temat:

„Organizowanie wydarzeń związanych z kultywowaniem zwyczajów regionalnych i inicjatyw społecznych m.in. warsztaty, festyny, wystawy”.

III. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie inicjatywy: wnioskowana kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

IV. Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs (dofinasowanie mikrodotacji) w ramach naboru uzupełniającego: 5 000,00 zł.

V. Warunki i zasady składania wniosków:

 1. Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie inicjatywy, które:

a) będą realizowane przez Wnioskodawców mających siedzibę na terenie Gminy Masłów (w przypadku młodej organizacji pozarządowej lub organizacji wspierającej grupę nieformalną, tzw. Patrona) / zamieszkałych (w przypadku grupy nieformalnej) na terenie Gminy Masłów,

b) będą realizowane na terenie Gminy Masłów,

c) będą skierowane wyłącznie do mieszkańców Gminy Masłów.

2. Wnioskodawca, w celu ubiegania się o mikrodotację, zobowiązany jest do złożenia wniosku o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej fio.sir.com.pl.

3. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej (wniosek musi być przy tym wypełniony elektronicznie, nie jest dopuszczalna forma odręcznego wypełniania formularza). W przypadku wysyłki pocztą/kurierem na kopercie powinna być adnotacja „Wniosek na konkurs FIO numer 3/2019”.

4. Data wpływu dokumentów nie może być wcześniejsza ani późniejsza od dat składania wniosków (03.0607.06.2019r.). Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

5. Każdy z Wnioskodawców może w ramach konkursu FIO 3/2019 złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Wnioski złożone niezgodnie z warunkami składania wniosków podanymi powyżej oraz zasadami zawartymi w regulaminie projektu, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Przedział czasowy na realizację projektów (inicjatyw): 10.07 – 30.09.2019r.

Okres realizacji inicjatyw musi się mieścić we wskazanym wyżej przedziale czasowym (może być krótszy, nie może być natomiast dłuższy).

VII. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów:

 1. Ocena formalno-merytoryczna każdego wniosku dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o „Kartę oceny wniosku o dofinansowanie”.
 2. W ramach konkursu  przewidziano kryteria premiujące o następującej wadze:
 • dla grup nieformalnych:

– 10 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu)

i/lub

– 10 pkt, jeżeli grupa nieformalna planuje podjęcie działań w celu zarejestrowania nowej organizacji pozarządowej

 • dla młodych organizacji pozarządowych

– 20 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego  (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu – w przypadku projektów przewidujących działania ze sfery pożytku publicznego)

 1. Szczegółowe informacje o kryteriach premiujących można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w części: „Odbiorcy projektu” oraz „Rezultaty projektu”.

Termin oceny wniosków jest uzależniony od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs.

Pozostałe informacje dotyczące naboru oraz zasad przygotowania wniosków dostępne są w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (zawierającej również kartę oceny wniosku) oraz regulaminie projektu, które zamieszczone są na stronie internetowej projektu: www.fio.sir.com.pl. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela Stowarzyszenie Integracja i Rozwój pod nr tel. 41 361 04 92 lub e-mailowo: fio@sir.com.pl.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Masłów

oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


 

NABÓR WNIOSKÓW O MIKRODOTACJE – KONKURS FIO NR 4/2019 (KONKURS WYŁĄCZNIE DLA GMINY SŁUPIA KONECKA)

Termin składania wniosków: 03.06.2019r. (od godz. 8:00) – 07.06.2019r. (do godz. 16:00)

 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój wraz z Gminą Słupia Konecka

zaprasza młode organizacje pozarządowe wyłącznie z terenu Gminy Słupia Konecka

do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu

„Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”

I. Wnioskodawcy uprawnieni do składania wniosków w ramach konkursu:

Młoda organizacja pozarządowa  (tj. np. stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, stowarzyszenie zwykłe, Koło Gospodyń Wiejskich), mająca siedzibę na terenie Gminy Słupia Konecka, która została wpisana do KRS lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację, a jej roczny budżet nie przekracza 25 tys. zł – szerzej rozumienie budżetu precyzuje § 2 ustęp 1b Regulaminu projektu.

II. Zakres rzeczowy możliwy do sfinansowania w ramach konkursu:

Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o mikrodotację wyłącznie na jeden z następujących typów działań:

– realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

lub

– realizację projektu związanego z rozwojem młodej organizacji pozarządowej.

III. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie inicjatywy:

wnioskowana kwota mikrodotacji nie może przekraczać 4 000,00 zł.

IV. Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs (dofinasowanie mikrodotacji): 16 000,00 zł.

V. Termin składania wniosków: 03.06.2019r. (od godz. 8:00) – 07.06.2019r. (do godz. 16:00).

VI. Warunki i zasady składania wniosków:

 1. Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie inicjatywy, które: 

a) będą realizowane przez Wnioskodawców mających siedzibę na terenie Gminy Słupia Konecka

b) będą prowadzone na terenie Gminy Słupia Konecka i/lub województwa świętokrzyskiego (jeśli charakter wniosku będzie uzasadniał potrzebę realizacji działań poza terenem gminy),

c) będą skierowane wyłącznie do mieszkańców Gminy Głupia Konecka.

2. Wnioskodawca, w celu ubiegania się o mikrodotację, zobowiązany jest do złożenia wniosku o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej fio.sir.com.pl.

3. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej (wniosek musi być przy tym wypełniony elektronicznie, nie jest dopuszczalna forma odręcznego wypełniania formularza). W przypadku wysyłki pocztą/kurierem na kopercie powinna być adnotacja „Wniosek na konkurs FIO numer 4/2019”.

4. Data wpływu dokumentów nie może być wcześniejsza ani późniejsza od dat składania wniosków (03.0607.06.2019r.). Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

5. Każdy z Wnioskodawców może w ramach konkursu FIO 4/2019 złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Wnioski złożone niezgodnie z warunkami składania wniosków podanymi powyżej oraz zasadami zawartymi w regulaminie projektu, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VII. Przedział czasowy na realizację projektów (inicjatyw): 17.06 – 30.08.2019r.

Okres realizacji inicjatyw musi się mieścić we wskazanym wyżej przedziale czasowym (może być krótszy, nie może być natomiast dłuższy).

VIII. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów:

 1. Ocena formalno-merytoryczna każdego wniosku dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o „Kartę oceny wniosku o dofinansowanie”.
 2. W ramach konkursu  przewidziano kryteria premiujące o następującej wadze:

– 20 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego  (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu – w przypadku projektów przewidujących działania ze sfery pożytku publicznego)

lub

– 20 pkt, jeżeli organizacja planuje uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej (w przypadku działań związanych z rozwojem młodej organizacji pozarządowej).

 1. Szczegółowe informacje o kryteriach premiujących można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w części: „Odbiorcy projektu” oraz „Rezultaty projektu”.

 

Termin oceny wniosków jest uzależniony od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs.

Pozostałe informacje dotyczące naboru oraz zasad przygotowania wniosków dostępne są w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (zawierającej również kartę oceny wniosku) oraz regulaminie projektu, które zamieszczone są na stronie internetowej projektu: www.fio.sir.com.pl. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela Stowarzyszenie Integracja i Rozwój pod nr tel. 41 361 04 92 lub e-mailowo: fio@sir.com.pl.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Słupia Konecka

oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


 

NABÓR WNIOSKÓW O MIKRODOTACJE – KONKURS FIO NR 3/2019 

(KONKURS WYŁĄCZNIE DLA GMINY MASŁÓW)

 

Termin składania wniosków: 03.06.2019r. (od godz. 8:00) – 07.06.2019r. (do godz. 16:00)

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój wraz z Gminą Masłów

zaprasza grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe wyłącznie z terenu Gminy Masłów do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”.

I. Wnioskodawcy uprawnieni do składania wniosków w ramach konkursu:

 1. Grupa nieformalna, rozumiana jako nieposiadająca osobowości prawnej grupa składająca się z minimum trzech osób dorosłych, zamieszkałych na terenie Gminy Masłów, przy czym żadna z tych osób nie może pełnić funkcji w organach statutowych istniejących organizacji pozarządowej.

Grupa nieformalna może składać wniosek samodzielnie lub być wspierana przez tzw. Patrona (tj. organizację mającą siedzibę na terenie Gminy Masłów; typ organizacji mogących pełnić funkcję Patrona wskazany jest w § 7 ustęp 4 Regulaminu projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”).

 1. Młoda organizacja pozarządowa (np. stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, stowarzyszenie zwykłe, Koło Gospodyń Wiejskich), która została wpisana do KRS lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację, a roczny budżet takiej organizacji nie przekracza 25 tys. zł (szerzej rozumienie budżetu precyzuje § 2 ustęp 1b Regulaminu projektu).

 

II. Zakres rzeczowy możliwy do sfinansowania w ramach konkursu:

Dofinansowane mogą być wyłącznie inicjatywy wpisujące się w temat: „Organizowanie wydarzeń związanych z kultywowaniem zwyczajów regionalnych i inicjatyw społecznych m.in. warsztaty, festyny, wystawy”.

III. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie inicjatywy: wnioskowana kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

IV. Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs (dofinasowanie mikrodotacji): 10 000,00 zł.

V. Termin składania wniosków: 03.06.2019r. (od godz. 8:00) – 07.06.2019r. (do godz. 16:00).

VI. Warunki i zasady składania wniosków:

1. Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie inicjatywy, które:

a)będą realizowane przez Wnioskodawców mających siedzibę na terenie Gminy Masłów (w przypadku młodej organizacji pozarządowej lub organizacji wspierającej grupę nieformalną, tzw. Patrona) / zamieszkałych (w przypadku grupy nieformalnej) na terenie Gminy Masłów,

b) będą realizowane na terenie Gminy Masłów,

c) będą skierowane wyłącznie do mieszkańców Gminy Masłów.

2. Wnioskodawca, w celu ubiegania się o mikrodotację, zobowiązany jest do złożenia wniosku o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej fio.sir.com.pl.

3. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej (wniosek musi być przy tym wypełniony elektronicznie, nie jest dopuszczalna forma odręcznego wypełniania formularza). W przypadku wysyłki pocztą/kurierem na kopercie powinna być adnotacja „Wniosek na konkurs FIO numer 3/2019”.

4.Data wpływu dokumentów nie może być wcześniejsza ani późniejsza od dat składania wniosków (03.0607.06.2019r.). Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

5. Każdy z Wnioskodawców może w ramach konkursu FIO 3/2019 złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Wnioski złożone niezgodnie z warunkami składania wniosków podanymi powyżej oraz zasadami zawartymi w regulaminie projektu, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VII. Przedział czasowy na realizację projektów (inicjatyw): 17.06 – 30.09.2019r.

Okres realizacji inicjatyw musi się mieścić we wskazanym wyżej przedziale czasowym (może być krótszy, nie może być natomiast dłuższy).

VIII. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów:

 1. Ocena formalno-merytoryczna każdego wniosku dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o „Kartę oceny wniosku o dofinansowanie”.

2. W ramach konkursu  przewidziano kryteria premiujące o następującej wadze:

 • dla grup nieformalnych:

– 10 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu)

i/lub

– 10 pkt, jeżeli grupa nieformalna planuje podjęcie działań w celu zarejestrowania nowej organizacji pozarządowej

 • dla młodych organizacji pozarządowych

– 20 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego  (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu)

 1. Szczegółowe informacje o kryteriach premiujących można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w części: „Odbiorcy projektu” oraz „Rezultaty projektu”.

Termin oceny wniosków jest uzależniony od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs.

Pozostałe informacje dotyczące naboru oraz zasad przygotowania wniosków dostępne są w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (zawierającej również kartę oceny wniosku) oraz regulaminie projektu, które zamieszczone są na stronie internetowej projektu: www.fio.sir.com.pl. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela Stowarzyszenie Integracja i Rozwój pod nr tel. 41 361 04 92 lub e-mailowo: fio@sir.com.pl.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Masłów

oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY W RAMACH KONKURSU FIO NR 2/2019 (KONKURS WYŁĄCZNIE DLA GMINY SITKÓWKA-NOWINY)

W ramach naboru uzupełniającego

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój wraz z Gminą Sitkówka-Nowiny 

zaprasza grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe

wyłącznie z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”.

 

Termin składania wniosków w ramach naboru uzupełniającego:

16.05.2019r. (od godz. 8:00) – 19.05.2019r. (do godz. 24:00)

 I) Zakres rzeczowy możliwy do sfinansowania w ramach konkursu:

 1. Grupa nieformalna może się ubiegać o mikrodotację na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
 2. Młoda organizacja pozarządowa lub grupa samopomocowa spełniająca warunki młodej organizacji pozarządowej może ubiegać się o mikrodotację wyłącznie na jeden
  z następujących typów działań:

– realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

LUB

– realizację projektu związanego z rozwojem młodej organizacji pozarządowej

II) Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie inicjatywy: wnioskowana kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

III) Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs (dofinasowanie mikrodotacji) w ramach naboru uzupełniającego: 10 076,00 zł.

IV) Warunki i zasady składania wniosków:

1.Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie inicjatywy, które:

 • będą realizowane przez Wnioskodawców mających siedzibę na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (w przypadku młodej organizacji pozarządowej lub organizacji wspierającej grupę nieformalną, tzw. patrona)/ zamieszkałych (w przypadku grupy nieformalnej) na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
 • będą prowadzone na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny i/lub województwa świętokrzyskiego (jeśli charakter wniosku będzie uzasadniał potrzebę realizacji działań poza terenem gminy)
 • będą skierowane wyłącznie do mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny
 1. Wnioskodawca, w celu ubiegania się o mikrodotację, zobowiązany jest do złożenia wniosku o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej fio.sir.com.pl.
 2. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej (wniosek musi być przy tym wypełniony elektronicznie, nie jest dopuszczalna forma odręcznego wypełniania formularza). W przypadku wysyłki pocztą/kurierem na kopercie powinna być adnotacja „Wniosek na konkurs FIO numer 2/2019 – nabór uzupełniający”.
 3. Data wpływu dokumentów nie może być wcześniejsza ani późniejsza od dat składania wniosków (16.0519.05.2019r.). Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych (należy zwrócić uwagę że w dni 18-19.05.2019 /tj. sb-ndz/ biuro projektu jest nieczynne)
 4. Każdy z Wnioskodawców może w ramach naboru uzupełniającego do konkursu FIO 2/2019 złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Wnioski złożone niezgodnie z warunkami składania wniosków podanymi powyżej oraz zasadami zawartymi w regulaminie projektu, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

V. Przedział czasowy na realizację projektów (inicjatyw): 27.05 – 31.07.2019r.

Okres realizacji inicjatyw musi się mieścić we wskazanym wyżej przedziale czasowym.

VI. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów:

 1. Ocena formalno-merytoryczna każdego wniosku dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o „Kartę oceny wniosku o dofinansowanie”.
 2. W ramach konkursu  przewidziano kryteria premiujące o następującej wadze:
 • a) dla grup nieformalnych:

– 10 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu)

i/lub

– 10 pkt, jeżeli grupa nieformalna planuje podjęcie działań w celu zarejestrowania nowej organizacji pozarządowej

 • b) dla młodych organizacji pozarządowych

– 20 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego  (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu – w przypadku projektów przewidujących działania ze sfery pożytku publicznego)

lub

– 20 pkt, jeżeli organizacja planuje uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej (w przypadku działań związanych z rozwojem młodej organizacji pozarządowej).

 1. Szczegółowe informacje o kryteriach premiujących można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w części: „Odbiorcy projektu” oraz „Rezultaty projektu”.

Termin oceny wniosków jest uzależniony od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs.

Pozostałe informacje dotyczące naboru oraz zasad przygotowania wniosków dostępne są w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (zawierającej również kartę oceny wniosku) oraz regulaminie projektu, które zamieszczone są na stronie internetowej projektu: www.fio.sir.com.pl. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela Stowarzyszenie Integracja i Rozwój pod nr tel. 41 361 04 92 lub e-mailowo: fio@sir.com.pl.

 

Nabór uzupełniający jest prowadzony w związku z niewykorzystaniem całości dostępnej alokacji w ramach konkursu 2/2019 (po przeprowadzonym naborze i ocenie wniosków).

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Sitkówka-Nowiny

oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


 

NABÓR WNIOSKÓW O MIKRODOTACJE – KONKURS FIO NR 2/2019

(KONKURS WYŁĄCZNIE DLA GMINY SITKÓWKA-NOWINY)

 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój wraz z Gminą Sitkówka-Nowiny

zaprasza  grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe wyłącznie z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”.

Termin składania wniosków: 06.05.2019r. (od godz. 8:00) – 10.05.2019r. (do godz. 16:00)

INFORMUJEMY ŻE NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY do dnia 13.05.2019r. do godziny 16:00.

I) Zakres rzeczowy możliwy do sfinansowania w ramach konkursu:

 1. Grupa nieformalna może się ubiegać o mikrodotację na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
 2. Młoda organizacja pozarządowa lub grupa samopomocowa spełniająca warunki młodej organizacji pozarządowej może ubiegać się o mikrodotację wyłącznie na jeden
  z następujących typów działań:

– realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

LUB

– realizację projektu związanego z rozwojem młodej organizacji pozarządowej

II) Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie inicjatywy: wnioskowana kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

III) Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs (dofinasowanie mikrodotacji): 20 000,00 zł.

IV) Termin składania wniosków: 06.05.2019r. (od godz. 8:00) – 10.05.2019r. (do godz. 16:00).

V) Warunki i zasady składania wniosków:

1.Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie inicjatywy, które:

 • będą realizowane przez Wnioskodawców mających siedzibę na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (w przypadku młodej organizacji pozarządowej lub organizacji wspierającej grupę nieformalną, tzw. patrona) / zamieszkałych (w przypadku grupy nieformalnej) na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
 • będą prowadzone na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny i/lub województwa świętokrzyskiego (jeśli charakter wniosku będzie uzasadniał potrzebę realizacji działań poza terenem gminy)
 • będą skierowane wyłącznie do mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny
 1. Wnioskodawca, w celu ubiegania się o mikrodotację, zobowiązany jest do złożenia wniosku o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej fio.sir.com.pl.
 2. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej (wniosek musi być przy tym wypełniony elektronicznie, nie jest dopuszczalna forma odręcznego wypełniania formularza). W przypadku wysyłki pocztą/kurierem na kopercie powinna być adnotacja „Wniosek na konkurs FIO numer 2/2019”.
 3. Data wpływu dokumentów nie może być wcześniejsza ani późniejsza od dat składania wniosków (06.0510.05.2019r.). Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.
 4. Każdy z Wnioskodawców może w ramach konkursu FIO 2/2019 złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Wnioski złożone niezgodnie z warunkami składania wniosków podanymi powyżej oraz zasadami zawartymi w regulaminie projektu, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Przedział czasowy na realizację projektów (inicjatyw): 20.05 – 31.07.2019r.

Okres realizacji inicjatyw musi się mieścić we wskazanym wyżej przedziale czasowym.

VII. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów:

 1. Ocena formalno-merytoryczna każdego wniosku dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o „Kartę oceny wniosku o dofinansowanie”.
 2. W ramach konkursu  przewidziano kryteria premiujące o następującej wadze:
 • a) dla grup nieformalnych:

– 10 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu)

i/lub

– 10 pkt, jeżeli grupa nieformalna planuje podjęcie działań w celu zarejestrowania nowej organizacji pozarządowej

 • b) dla młodych organizacji pozarządowych

– 20 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego  (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu – w przypadku projektów przewidujących działania ze sfery pożytku publicznego)

lub

– 20 pkt, jeżeli organizacja planuje uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej (w przypadku działań związanych z rozwojem młodej organizacji pozarządowej).

3. Szczegółowe informacje o kryteriach premiujących można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w części: „Odbiorcy projektu” oraz „Rezultaty projektu”.

 

Termin oceny wniosków jest uzależniony od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs.

Pozostałe informacje dotyczące naboru oraz zasad przygotowania wniosków dostępne są w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (zawierającej również kartę oceny wniosku) oraz regulaminie projektu, które zamieszczone są na stronie internetowej projektu: www.fio.sir.com.pl. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

pod nr tel. 41 361 04 92 lub e-mailowo: fio@sir.com.pl.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Sitkówka-Nowiny

oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


 

NABÓR WNIOSKÓW O MIKRODOTACJE – KONKURS FIO NR 1/2019

Termin składania wniosków: 04.03.2019r. (od godz. 8:00) – 08.03.2019r. (do godz. 16:00).

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe z terenu województwa świętokrzyskiego do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 • Zakres rzeczowy projektu możliwy do sfinansowania:
 1. Grupa nieformalna może się ubiegać o mikrodotację na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
 2. Młoda organizacja pozarządowa lub grupa samopomocowa spełniająca warunki młodej organizacji pozarządowej może ubiegać się o mikrodotację wyłącznie na jeden
  z następujących typów działań:

– realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

LUB

– realizację projektu związanego z rozwojem młodej organizacji pozarządowej.

 

 • Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie inicjatywy:

Wnioskowana kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5 000 zł.

 • Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie mikrodotacji:

W konkursie FIO nr 1/2019 wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie mikrodotacji to 290 000,00 zł. Operator zastrzega, że kwota alokacji może ulec zwiększeniu.

 • Termin oraz warunki składania wniosków:

Termin składania wniosków: 04.03.2019r. (od godz. 8:00) – 08.03.2019r. (do godz. 16:00).

Warunki składania wniosków:

 1. Wnioskodawca, w celu ubiegania się o mikrodotację, zobowiązany jest do złożenia wniosku o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej fio.sir.com.pl.
 2. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej (wniosek musi być przy tym wypełniony elektronicznie, nie jest dopuszczalna forma odręcznego wypełniania formularza). W przypadku wysyłki pocztą/kurierem na kopercie powinna być adnotacja „Wniosek na konkurs FIO numer 1/2019”.
 3. Data wpływu dokumentów nie może być wcześniejsza ani późniejsza od dat składania wniosków (04.0308.03.2019 r.).
 4. Każdy z Wnioskodawców może w ramach konkursu FIO 1/2019 złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

Wnioski złożone niezgodnie z warunkami składania wniosków podanymi powyżej, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Ze względów technicznych zachęcamy do składania wniosków w pierwszych dniach naboru. Nie należy zostawiać składania wniosków na ostatni dzień trwania naboru.

 

 • Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów:

Ocena formalno-merytoryczna każdego wniosku dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o „Kartę oceny wniosku o dofinansowanie”.

W ramach konkursu  przewidziano kryteria premiujące o następującej wadze:

Dla grup nieformalnych:

– 10 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu)

i/lub

– 10 pkt, jeżeli grupa nieformalna planuje podjęcie działań w celu zarejestrowania nowej organizacji pozarządowej.

Dla młodych organizacji pozarządowych

– 20 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego  (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu – w przypadku projektów przewidujących działania ze sfery pożytku publicznego)

lub

– 20 pkt, jeżeli organizacja planuje uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej (w przypadku działań związanych z rozwojem młodej organizacji pozarządowej).

Szczegółowe informacje o kryteriach premiujących można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w części: „Odbiorcy projektu” oraz „Rezultaty projektu”.

 

 • Zalecany przedział czasowy na realizację projektów (inicjatyw):

Nie wcześniej niż 15 kwietnia 2019 r., nie później niż 15 grudnia 2019 r.

Sugeruje się, by inicjatywy nie trwały dłużej niż 3 miesiące (we wskazanym wyżej przedziale czasowym).

UWAGA: Niezastosowanie się do tego zalecenia nie skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. Jeśli zaś wniosek, w którym przewidziany będzie inny przedział czasowy na realizację inicjatywy/okres realizacji inicjatywy, dostanie rekomendację do dofinansowania, termin realizacji inicjatywy będzie zaproponowany przez Operatora. Wówczas niezaakceptowanie tego terminu przez Wnioskodawcę będzie skutkować brakiem możliwości podpisania umowy o udzielenie mikrodotacji.

 

Termin oceny wniosków jest uzależniony od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, regulamin projektu wraz z kartą oceny wniosku dostępne są na stronie internetowej projektu: www.fio.sir.com.pl

Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami przez złożeniem wniosku o dofinansowanie.

 


NABÓR WNIOSKÓW O MIKRODOTACJE – KONKURS FIO NR 1/2018

Termin składania wniosków: 20.08.2018 r. (od godz. 8:00) – 24.08.2018 r. (do godz. 16:00).

 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 • Zakres rzeczowy projektu możliwy do sfinansowania:
 1. Grupa nieformalna może się ubiegać o mikrodotację na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
 2. Młoda organizacja pozarządowa lub grupa samopomocowa spełniająca warunki młodej organizacji pozarządowej może ubiegać się o mikrodotację wyłącznie na jeden z następujących typów działań:

– realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

LUB

– realizację projektu związanego z rozwojem młodej organizacji pozarządowej.

 

 • Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektu:

Wnioskowana kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5 000 zł.

 • Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie mikrodotacji:

W konkursie FIO nr 1/2018 wysokość środków finansowych zaplanowanych na dofinansowanie mikrodotacji to 365.000,00 zł.

 • Termin oraz warunki składania wniosków:

Termin składania wniosków: 20.08.2018 r. (od godz. 8:00) – 24.08.2018 r. (do godz. 16:00).

Warunki składania wniosków:

 1. Wnioskodawca, w celu ubiegania się o mikrodotację, zobowiązany jest do złożenia wniosku o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej
  na stronie internetowej fio.sir.com.pl.
 2. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej (wniosek musi być przy tym wypełniony elektronicznie, nie jest dopuszczalna forma odręcznego wypełniania formularza). W przypadku wysyłki pocztą/kurierem na kopercie powinna być adnotacja „Wniosek na konkurs FIO numer 1/2018”.
 3. Data wpływu dokumentów nie może być wcześniejsza ani późniejsza od dat składania wniosków (20-24.08.2018).
 4. Każdy z wnioskodawców może w ramach konkursu FIO 1/2018 złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

 

Wnioski złożone niezgodnie z warunkami składania wniosków podanymi powyżej, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Ze względów technicznych zachęcamy do składania wniosków w pierwszych dniach naboru. Nie należy zostawiać składania wniosków na ostatni dzień trwania naboru.

 • Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów.

 

Ocena formalno-merytoryczna każdego wniosku dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o „Kartę oceny wniosku o mikrodotację”.

W ramach konkursu  przewidziano kryteria premiujące o następującej wadze:

Dla grup nieformalnych:

– 10 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu)

i/lub

– 10 pkt, jeżeli grupa nieformalna planuje podjęcie działań w celu zarejestrowania nowej organizacji pozarządowej.

 

Dla młodych organizacji pozarządowych

– 20 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego  (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu) (w przypadku projektów przewidujących działania ze sfery pożytku publicznego)

lub

– 20 pkt, jeżeli organizacja planuje uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej (w przypadku działań związanych z rozwojem młodej organizacji pozarządowej).

Szczegółowe informacje o kryteriach premiujących można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w części:. „Odbiorcy projektu” oraz „Rezultaty projektu”.

 • Zalecany przedział czasowy na realizację projektów (inicjatyw):

Nie wcześniej niż 15 września 2018 r., nie później niż 15 grudnia 2018 r.

UWAGA: Niezastosowanie się do tego zalecenia nie skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. Jeśli zaś wniosek, w którym przewidziany będzie inny przedział czasowy na realizację inicjatywy, dostanie rekomendację do dofinansowania, termin realizacji inicjatywy będzie zaproponowany przez Operatora. Wówczas niezaakceptowanie tego terminu przez Wnioskodawcę będzie skutkować brakiem możliwości podpisania umowy o udzielenie mikrodotacji. Sugeruje się, by inicjatywy nie trwały dłużej niż 3 miesiące.

 • Termin oceny wniosków jest uzależniony od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs.