12
WRZ
2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE – KONKURS FIO NR 9/2019 (KONKURS WYŁĄCZNIE DLA GMINY OBRAZÓW)

Termin składania wniosków: 16.09.2019r. (od godz. 8:00) – 20.09.2019r. (do godz. 16:00)

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój wraz z Gminą Obrazów

zaprasza grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe

wyłącznie z terenu Gminy Obrazów do składania wniosków o mikrodotacje

w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”

 

I. Wnioskodawcy uprawnieni do składania wniosków w ramach konkursu:

  1. Grupa nieformalna, rozumiana jako nieposiadająca osobowości prawnej grupa składająca się z minimum trzech osób dorosłych, zamieszkałych na terenie Gminy Obrazów, przy czym żadna z tych osób nie może pełnić funkcji w organach statutowych istniejącej organizacji pozarządowej.

Grupa nieformalna może składać wniosek samodzielnie lub być wspierana przez tzw. Patrona (tj. organizację mającą siedzibę na terenie Gminy Obrazów; typ organizacji mogących pełnić funkcję Patrona wskazany jest w § 7 ustęp 4 Regulaminu konkursu).

  1. Młoda organizacja pozarządowa (np. stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, stowarzyszenie zwykłe, Koło Gospodyń Wiejskich), mająca siedzibę na terenie Gminy Obrazów, która została wpisana do KRS lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację, a roczny budżet takiej organizacji nie przekracza 25 tys. zł (szerzej rozumienie budżetu precyzuje § 2 ustęp 1b Regulaminu konkursu).

II. Zakres rzeczowy możliwy do sfinansowania w ramach konkursu:

  1. Grupa nieformalna może się ubiegać o mikrodotację na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
  2. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o mikrodotację wyłącznie na jeden z następujących typów działań:

– realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

LUB

– realizację projektu związanego z rozwojem młodej organizacji pozarządowej.

III. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie inicjatywy: wnioskowana kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

IV. Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs (dofinasowanie mikrodotacji): 40 000,00 zł.

V. Termin składania wniosków: 16.09.2019r. (od godz. 8:00) – 20.09.2019r. (do godz. 16:00).

VI. Warunki i zasady składania wniosków:

1. Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie inicjatywy, które:

a) będą realizowane przez Wnioskodawców mających siedzibę na terenie Gminy Obrazów (w przypadku młodej organizacji pozarządowej lub organizacji wspierającej grupę nieformalną, tzw. Patrona) / zamieszkałych (w przypadku grupy nieformalnej) na terenie Gminy Obrazów,

b) będą realizowane na terenie Gminy Obrazów i/lub województwa świętokrzyskiego (jeśli charakter wniosku będzie uzasadniał potrzebę realizacji działań poza terenem Gminy),

c) będą skierowane wyłącznie do mieszkańców Gminy Obrazów.

2. Wnioskodawca, w celu ubiegania się o mikrodotację, zobowiązany jest do złożenia wniosku o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej fio.sir.com.pl.

3. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej (wniosek musi być przy tym wypełniony elektronicznie, nie jest dopuszczalna forma odręcznego wypełniania formularza). W przypadku wysyłki pocztą/kurierem na kopercie powinna być adnotacja „Wniosek na konkurs FIO numer 9/2019”.

4. Data wpływu dokumentów nie może być wcześniejsza ani późniejsza od dat składania wniosków (16.0920.09.2019r.). Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

5. Każdy z Wnioskodawców może w ramach konkursu FIO 9/2019 złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Wnioski złożone niezgodnie z warunkami i zasadami podanymi powyżej oraz zasadami zawartymi w Regulaminie konkursu, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VII. Przedział czasowy na realizację projektów (inicjatyw): 01.10 – 15.12.2019r.

Okres realizacji inicjatyw musi się mieścić we wskazanym wyżej przedziale czasowym (może być krótszy, nie może być natomiast dłuższy).

VIII. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów:

1. Ocena formalno-merytoryczna każdego wniosku dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o „Kartę oceny wniosku o mikrodotację”.

2.W ramach konkursu  przewidziano kryteria premiujące o następującej wadze:

  • dla grup nieformalnych:

– 10 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu)

i/lub

– 10 pkt, jeżeli grupa nieformalna planuje podjęcie działań w celu zarejestrowania nowej organizacji pozarządowej

  • dla młodych organizacji pozarządowych

– 20 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego  (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu – w przypadku projektów przewidujących działania ze sfery pożytku publicznego)

lub

– 20 pkt, jeżeli organizacja planuje uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej (w przypadku działań związanych z rozwojem młodej organizacji pozarządowej).

3.Szczegółowe informacje o kryteriach premiujących można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (opublikowanej na stronie fio.sir.com.pl w zakładce „Do pobrania”) w części: „Odbiorcy projektu” oraz „Rezultaty projektu”.

Termin oceny wniosków jest uzależniony od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs.

Pozostałe informacje dotyczące naboru oraz zasad przygotowania wniosków dostępne są w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (zamieszczonej na stronie www projektu: www.fio.sir.com.pl) oraz Regulaminie konkursu, stanowiącym załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wszelkich informacji związanych z konkursem oraz zasadami składania wniosków udziela Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

pod nr tel. 41 361 04 92 lub e-mailowo: fio@sir.com.pl.

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Obrazów

oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Załączniki do ogłoszenia:

– Załącznik 1: Regulamin konkursu

– Załącznik 1a: Karta oceny wniosku o mikrodotację

– Załącznik 1b: Wzór wniosku dla grup nieformalnej

– Załącznik 1c: Wzór wniosku dla młodych organizacji pozarządowych

Podkreślamy, że zgodnie z punktem VI ogłoszenia,

wnioski powinny być składane w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.fio.sir.com.pl

– Załącznik 1d: Wzór umowy o udzielenie mikrodotacji dla grup nieformalnych

– Załącznik 1e: Wzór umowy o udzielenie mikrodotacji dla grup nieformalnych wspieranych przez Patrona

– Załącznik 1f: Wzór umowy o udzielenie mikrodotacji dla grup nieformalnych wspieranych przez Patrona