O realizatorze


Stowarzyszenie  Integracja i Rozwój (SIR) jest organizacją pozarządową istniejącą od 2001 roku. Działalność SIR skupia się na prowadzeniu inicjatyw zmierzających do wspierania szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego i społecznego regionu świętokrzyskiego.

W działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój duże znaczenie mają fundusze unijne, dzięki którym SIR finansuje i realizuje większość swoich inicjatyw. Nasze Stowarzyszenie może pochwalić się bogatym doświadczeniem w prowadzeniu projektów ukierunkowanych na wspieranie i rozwój trzeciego sektora.

SIR, poprzez realizację wielu projektów związanych z udzielaniem środków finansowych na założenie biznesu w postaci jednoosobowej działalności (projekt „Akademia Biznesu„, „Akademia Biznesu – II edycja„) czy spółdzielni socjalnej, posiada bardzo duże doświadczenie w działaniach ukierunkowanych na wypłatę oraz poprawne  rozliczenie dotacji.

W roku 2017, SIR był realizatorem projektu „Aktywne Świętokrzyskie – społeczności lokalne dla środowiska”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Był to projekt regrantingowy, w ramach którego dofinansowanych zostało 15 inicjatyw obywatelskich, wspierających i upowszechniających ważne w skali lokalnej zasoby przyrodnicze.

Dodatkowo SIR jest liderem konsorcjum, które posiada akredytację na prowadzenia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie woj. świętokrzyskiego. Od września 2016 r. SIR realizuje projekt „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej„, współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WŚ. Projekt ma na celu kompleksowe wzmocnienie i rozwój ekonomii społecznej w subregionie północnym województwa świętokrzyskiego, utworzenie 91 nowych trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, wsparcie w zatrudnieniu co najmniej 71 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wsparcie rozwoju i profesjonalizacja działalności oraz rozwój kompetencji kadr 150 podmiotów ES, w tym 25 przedsiębiorstw społecznych, ekonomizacja sektora ES – utworzenie nowych organizacji pozarządowych i wspieranie już istniejących oraz animacja środowisk lokalnych.

SIR w latach poprzedni realizował wiele projektów, których zadaniem było wspieranie inicjatyw lokalnych, organizacji pozarządowych oraz społecznej aktywności.

Wymienić tu można choćby prowadzony przez SIR w latach 2007-2014, Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach, w ramach którego bezpłatnie pomagaliśmy innym organizacjom i instytucjom, w tym licznym organizacjom pozarządowym, zdobywać środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach innego realizowanego w latach 2012-2014 projektu pn. „Spółdzielnie socjalne narzędziem integracji zawodowej i społecznej”, ukierunkowanego na rozwój trzeciego sektora, SIR przyczynił się do utworzenia w województwie świętokrzyskim trzech spółdzielni socjalnych. Zatrudnienie w nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych znalazło ponad 20 osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Stowarzyszenie realizowało także projekt „Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego”, w ramach którego w latach 2012-2015 wsparcie doradcze i szkoleniowe zostało udzielone już ponad 230 organizacjom pozarządowym. W ramach kolejnego z projektów Stowarzyszenia „Kieleckiego Inkubatora Ekonomii Społecznej” (2011-2014) wsparciem zostało objęte 60 organizacji z terenu województwa świętokrzyskiego i 230 osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie zakładania działalności w trzecim sektorze.

 Więcej informacji o działalności naszego Stowarzyszenia znajdą Państwo na stronie www.sir.com.pl.