15
LUT
2019

NABÓR WNIOSKÓW O MIKRODOTACJE – KONKURS FIO NR 1/2019

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe z terenu województwa świętokrzyskiego do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 • Zakres rzeczowy projektu możliwy do sfinansowania:
 1. Grupa nieformalna może się ubiegać o mikrodotację na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
 2. Młoda organizacja pozarządowa lub grupa samopomocowa spełniająca warunki młodej organizacji pozarządowej może ubiegać się o mikrodotację wyłącznie na jeden
  z następujących typów działań:

– realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

LUB

– realizację projektu związanego z rozwojem młodej organizacji pozarządowej.

 

 • Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie inicjatywy:

Wnioskowana kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5 000 zł.

 

 • Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie mikrodotacji:

W konkursie FIO nr 1/2019 wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie mikrodotacji to 290 000,00 zł. Operator zastrzega, że kwota alokacji może ulec zwiększeniu.

 

 • Termin oraz warunki składania wniosków:

Termin składania wniosków: 04.03.2019r. (od godz. 8:00) – 08.03.2019r. (do godz. 16:00).

Warunki składania wniosków:

 1. Wnioskodawca, w celu ubiegania się o mikrodotację, zobowiązany jest do złożenia wniosku o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej fio.sir.com.pl.
 2. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej (wniosek musi być przy tym wypełniony elektronicznie, nie jest dopuszczalna forma odręcznego wypełniania formularza). W przypadku wysyłki pocztą/kurierem na kopercie powinna być adnotacja „Wniosek na konkurs FIO numer 1/2019”.
 3. Data wpływu dokumentów nie może być wcześniejsza ani późniejsza od dat składania wniosków (04.0308.03.2019 r.).
 4. Każdy z Wnioskodawców może w ramach konkursu FIO 1/2019 złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

Wnioski złożone niezgodnie z warunkami składania wniosków podanymi powyżej, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Ze względów technicznych zachęcamy do składania wniosków w pierwszych dniach naboru. Nie należy zostawiać składania wniosków na ostatni dzień trwania naboru.

 

 • Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów:

Ocena formalno-merytoryczna każdego wniosku dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o „Kartę oceny wniosku o dofinansowanie”.

W ramach konkursu  przewidziano kryteria premiujące o następującej wadze:

Dla grup nieformalnych:

– 10 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu)

i/lub

– 10 pkt, jeżeli grupa nieformalna planuje podjęcie działań w celu zarejestrowania nowej organizacji pozarządowej.

Dla młodych organizacji pozarządowych

– 20 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego  (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu w przypadku projektów przewidujących działania ze sfery pożytku publicznego)

lub

– 20 pkt, jeżeli organizacja planuje uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej (w przypadku działań związanych z rozwojem młodej organizacji pozarządowej).

Szczegółowe informacje o kryteriach premiujących można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w części: „Odbiorcy projektu” oraz „Rezultaty projektu”.

 

 • Zalecany przedział czasowy na realizację projektów (inicjatyw):

Nie wcześniej niż 15 kwietnia 2019 r., nie później niż 15 grudnia 2019 r.

Sugeruje się, by inicjatywy nie trwały dłużej niż 3 miesiące (we wskazanym wyżej przedziale czasowym).

UWAGA: Niezastosowanie się do tego zalecenia nie skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. Jeśli zaś wniosek, w którym przewidziany będzie inny przedział czasowy na realizację inicjatywy/okres realizacji inicjatywy, dostanie rekomendację do dofinansowania, termin realizacji inicjatywy będzie zaproponowany przez Operatora. Wówczas niezaakceptowanie tego terminu przez Wnioskodawcę będzie skutkować brakiem możliwości podpisania umowy o udzielenie mikrodotacji.

 

Termin oceny wniosków jest uzależniony od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, regulamin projektu wraz z kartą oceny wniosku dostępne są na stronie internetowej projektu: www.fio.sir.com.pl

Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami przez złożeniem wniosku o dofinansowanie.