13
CZE
2019

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY W RAMACH KONKURSU FIO NR 3/2019 (KONKURS WYŁĄCZNIE DLA GMINY MASŁÓW)

W ramach naboru uzupełniającego

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój wraz z Gminą Masłów

zaprasza grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe wyłącznie z terenu Gminy Masłów do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”.

 

Termin składania wniosków w ramach naboru uzupełniającego:

01.07.2019r. (od godz. 8:00) – 03.07.2019r. (do godz. 16:00)

I. Wnioskodawcy uprawnieni do składania wniosków w ramach konkursu:

  1. Grupa nieformalna, rozumiana jako nieposiadająca osobowości prawnej grupa składająca się z minimum trzech osób dorosłych, zamieszkałych na terenie Gminy Masłów, przy czym żadna z tych osób nie może pełnić funkcji w organach statutowych istniejących organizacji pozarządowej.

Grupa nieformalna może składać wniosek samodzielnie lub być wspierana przez tzw. Patrona (tj. organizację mającą siedzibę na terenie Gminy Masłów; typ organizacji mogących pełnić funkcję Patrona wskazany jest w § 7 ustęp 4 Regulaminu projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”).

  1. Młoda organizacja pozarządowa (np. stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, stowarzyszenie zwykłe, Koło Gospodyń Wiejskich), która została wpisana do KRS lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację, a roczny budżet takiej organizacji nie przekracza 25 tys. zł (szerzej rozumienie budżetu precyzuje § 2 ustęp 1b Regulaminu projektu).

II. Zakres rzeczowy możliwy do sfinansowania w ramach konkursu

Dofinansowane mogą być wyłącznie inicjatywy wpisujące się w temat: „Organizowanie wydarzeń związanych z kultywowaniem zwyczajów regionalnych i inicjatyw społecznych m.in. warsztaty, festyny, wystawy”.

III. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie inicjatywy: wnioskowana kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

IV. Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs (dofinasowanie mikrodotacji) w ramach naboru uzupełniającego: 5 000,00 zł.

V. Warunki i zasady składania wniosków:

  1. Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie inicjatywy, które:

a) będą realizowane przez Wnioskodawców mających siedzibę na terenie Gminy Masłów (w przypadku młodej organizacji pozarządowej lub organizacji wspierającej grupę nieformalną, tzw. Patrona) / zamieszkałych (w przypadku grupy nieformalnej) na terenie Gminy Masłów,

b) będą realizowane na terenie Gminy Masłów,

c) będą skierowane wyłącznie do mieszkańców Gminy Masłów.

2. Wnioskodawca, w celu ubiegania się o mikrodotację, zobowiązany jest do złożenia wniosku o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej fio.sir.com.pl.

3. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej (wniosek musi być przy tym wypełniony elektronicznie, nie jest dopuszczalna forma odręcznego wypełniania formularza). W przypadku wysyłki pocztą/kurierem na kopercie powinna być adnotacja „Wniosek na konkurs FIO numer 3/2019”.

4. Data wpływu dokumentów nie może być wcześniejsza ani późniejsza od dat składania wniosków (03.0607.06.2019r.). Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

5. Każdy z Wnioskodawców może w ramach konkursu FIO 3/2019 złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Wnioski złożone niezgodnie z warunkami składania wniosków podanymi powyżej oraz zasadami zawartymi w regulaminie projektu, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Przedział czasowy na realizację projektów (inicjatyw): 10.07 – 30.09.2019r.

Okres realizacji inicjatyw musi się mieścić we wskazanym wyżej przedziale czasowym (może być krótszy, nie może być natomiast dłuższy).

VII. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów:

  1. Ocena formalno-merytoryczna każdego wniosku dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o „Kartę oceny wniosku o dofinansowanie”.
  2. W ramach konkursu  przewidziano kryteria premiujące o następującej wadze:
  • dla grup nieformalnych:

– 10 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu)

i/lub

– 10 pkt, jeżeli grupa nieformalna planuje podjęcie działań w celu zarejestrowania nowej organizacji pozarządowej

  • dla młodych organizacji pozarządowych

– 20 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego  (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu – w przypadku projektów przewidujących działania ze sfery pożytku publicznego)

  1. Szczegółowe informacje o kryteriach premiujących można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w części: „Odbiorcy projektu” oraz „Rezultaty projektu”.

Termin oceny wniosków jest uzależniony od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs.

Pozostałe informacje dotyczące naboru oraz zasad przygotowania wniosków dostępne są w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (zawierającej również kartę oceny wniosku) oraz regulaminie projektu, które zamieszczone są na stronie internetowej projektu: www.fio.sir.com.pl. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela Stowarzyszenie Integracja i Rozwój pod nr tel. 41 361 04 92 lub e-mailowo: fio@sir.com.pl.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Masłów

oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich