15
MAJ
2019

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY W RAMACH KONKURSU FIO NR 2/2019 (KONKURS WYŁĄCZNIE DLA GMINY SITKÓWKA-NOWINY)

W ramach naboru uzupełniającego

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój wraz z Gminą Sitkówka-Nowiny 

zaprasza grupy nieformalne, samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe

wyłącznie z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny do składania wniosków o mikrodotacje w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”.

 

Termin składania wniosków w ramach naboru uzupełniającego:

16.05.2019r. (od godz. 8:00) – 19.05.2019r. (do godz. 24:00)

 I) Zakres rzeczowy możliwy do sfinansowania w ramach konkursu:

 1. Grupa nieformalna może się ubiegać o mikrodotację na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
 2. Młoda organizacja pozarządowa lub grupa samopomocowa spełniająca warunki młodej organizacji pozarządowej może ubiegać się o mikrodotację wyłącznie na jeden
  z następujących typów działań:

– realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

LUB

– realizację projektu związanego z rozwojem młodej organizacji pozarządowej

II) Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie inicjatywy: wnioskowana kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

III) Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs (dofinasowanie mikrodotacji) w ramach naboru uzupełniającego: 10 076,00 zł.

IV) Warunki i zasady składania wniosków:

1.Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie inicjatywy, które:

 • będą realizowane przez Wnioskodawców mających siedzibę na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny (w przypadku młodej organizacji pozarządowej lub organizacji wspierającej grupę nieformalną, tzw. patrona)/ zamieszkałych (w przypadku grupy nieformalnej) na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny
 • będą prowadzone na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny i/lub województwa świętokrzyskiego (jeśli charakter wniosku będzie uzasadniał potrzebę realizacji działań poza terenem gminy)
 • będą skierowane wyłącznie do mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny
 1. Wnioskodawca, w celu ubiegania się o mikrodotację, zobowiązany jest do złożenia wniosku o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej fio.sir.com.pl.
 2. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej (wniosek musi być przy tym wypełniony elektronicznie, nie jest dopuszczalna forma odręcznego wypełniania formularza). W przypadku wysyłki pocztą/kurierem na kopercie powinna być adnotacja „Wniosek na konkurs FIO numer 2/2019 – nabór uzupełniający”.
 3. Data wpływu dokumentów nie może być wcześniejsza ani późniejsza od dat składania wniosków (16.0519.05.2019r.). Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych (należy zwrócić uwagę że w dni 18-19.05.2019 /tj. sb-ndz/ biuro projektu jest nieczynne)
 4. Każdy z Wnioskodawców może w ramach naboru uzupełniającego do konkursu FIO 2/2019 złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Wnioski złożone niezgodnie z warunkami składania wniosków podanymi powyżej oraz zasadami zawartymi w regulaminie projektu, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

V. Przedział czasowy na realizację projektów (inicjatyw): 27.05 – 31.07.2019r.

Okres realizacji inicjatyw musi się mieścić we wskazanym wyżej przedziale czasowym.

VI. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów:

 1. Ocena formalno-merytoryczna każdego wniosku dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o „Kartę oceny wniosku o dofinansowanie”.
 2. W ramach konkursu  przewidziano kryteria premiujące o następującej wadze:
 • a) dla grup nieformalnych:

– 10 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu)

i/lub

– 10 pkt, jeżeli grupa nieformalna planuje podjęcie działań w celu zarejestrowania nowej organizacji pozarządowej

 • b) dla młodych organizacji pozarządowych

– 20 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego  (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu – w przypadku projektów przewidujących działania ze sfery pożytku publicznego)

lub

– 20 pkt, jeżeli organizacja planuje uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej (w przypadku działań związanych z rozwojem młodej organizacji pozarządowej).

 1. Szczegółowe informacje o kryteriach premiujących można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w części: „Odbiorcy projektu” oraz „Rezultaty projektu”.

Termin oceny wniosków jest uzależniony od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs.

Pozostałe informacje dotyczące naboru oraz zasad przygotowania wniosków dostępne są w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (zawierającej również kartę oceny wniosku) oraz regulaminie projektu, które zamieszczone są na stronie internetowej projektu: www.fio.sir.com.pl. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela Stowarzyszenie Integracja i Rozwój pod nr tel. 41 361 04 92 lub e-mailowo: fio@sir.com.pl.

 

Nabór uzupełniający jest prowadzony w związku z niewykorzystaniem całości dostępnej alokacji w ramach konkursu 2/2019 (po przeprowadzonym naborze i ocenie wniosków).

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Sitkówka-Nowiny

oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich