Na co można pozyskać mikrodotację?


  1. Grupa nieformalna (lub grupa samopomocowa spełniająca kryteria grupy nieformalnej) może się pozyskać mikrodotację na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.


  2. Młoda organizacja pozarządowa (lub grupa samopomocowa spełniająca kryteria młodej organizacji pozarządowej) może ubiegać się o mikrodotację wyłącznie na jeden z następujących typów działań:

A)    realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego)

LUB

B)    realizację projektu związanego z rozwojem organizacji pozarządowej: zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego, pokrycie kosztów związanych z adaptacją lokalu, pokrycie kosztów związanych z podniesieniem kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, pokrycie wydatków związanych z poszerzeniem zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją). Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% dotacji, a merytoryczny plan rozwoju musi być sporządzony na okres co najmniej 12 miesięcy.