Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna dla subskrybentów usługi Generator Wniosków Aplikacyjnych na stronie www.sir.com.pl w Stowarzyszeniu Integracja i Rozwój zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest STOWARZYSZENIE INTEGRACJA I ROZWÓJ (dalej Stowarzyszenie lub SIR) z siedzibą w Kielcach przy ul. Warszawskiej 27/1 tel.: 41 386 66 27, e-mail: fio@sir.com.pl.
  2. Celem zbierania Pani/Pana danych jest przetwarzanie ich dla potrzeb przekazywania aktualnej informacji o działaniach w ramach projektu Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja realizowanego przez SIR oraz o nowych naborach, jak również o wynikach konkursów, w których osoba składała aplikację – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu zakończenia projektu (tj do 31.12.2024), co uzasadnione jest aktualnością i przydatnością tych danych do wykorzystania w ramach prowadzonych procesów konkursowych i informacyjno-promocyjnych. Dane osobowe po upływie ww. okresu zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych, a dane w formie papierowej – zniszczone. Dane osobowe zostaną również usunięte po wycofaniu zgody na ich przetwarzanie.
  4. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej w trakcie rejestracji na stronie internetowej www.fio.sir.com.pl (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) .
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia – o ile nie koliduje to z innymi przepisami – lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rozsyłania droga elektroniczną informacji o udziale w konkursie, wynikach aplikacji i postępie jej składania, jak również korzystania z narzędzia IT, jakim jest Generator. Ponad to dane te będą wykorzystywane przy podpisywaniu ewentualnych umów na dofinansowanie wybranych inicjatyw lokalnych. W przypadku niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie wszelkie procesy z Państwa udziałem ulegną zakończeniu.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. SIR nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu danych osobowych. Każdorazowe podjęcie decyzji dotyczącej określonych działań informacyjnych odbywa się na podstawie szczegółowej analizy.
  9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. SIR zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych SIR stosuje metody ochrony kryptograficznej lub logowania się i haseł dostępu. Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby w niezbędnym zakresie. Dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.