26
WRZ
2019

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków o mikrodotacje – konkurs FIO nr 9/2019 (konkurs wyłącznie dla Gminy Obrazów)

Termin składania wniosków ramach naboru uzupełniającego:

03.10.2019r. (od godz. 8:00) – 09.10.2019r. (do godz. 16:00)

 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój wraz z Gminą Obrazów

zaprasza grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe

wyłącznie z terenu Gminy Obrazów do składania wniosków o mikrodotacje w ramach naboru uzupełniającego w projekcie „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”.

I. Wnioskodawcy uprawnieni do składania wniosków w ramach konkursu:

  1. Grupa nieformalna, rozumiana jako nieposiadająca osobowości prawnej grupa składająca się z minimum trzech osób dorosłych, zamieszkałych na terenie Gminy Obrazów, przy czym żadna z tych osób nie może pełnić funkcji w organach statutowych istniejącej organizacji pozarządowej.

Grupa nieformalna może składać wniosek samodzielnie lub być wspierana przez tzw. Patrona (tj. organizację mającą siedzibę na terenie Gminy Obrazów; typ organizacji mogących pełnić funkcję Patrona wskazany jest w § 7 ustęp 4 Regulaminu konkursu).

  1. Młoda organizacja pozarządowa (np. stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, stowarzyszenie zwykłe, Koło Gospodyń Wiejskich), mająca siedzibę na terenie Gminy Obrazów, która została wpisana do KRS lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację, a roczny budżet takiej organizacji nie przekracza 25 tys. zł (szerzej rozumienie budżetu precyzuje § 2 ustęp 1b Regulaminu konkursu).

II. Zakres rzeczowy możliwy do sfinansowania w ramach konkursu:

  1. Grupa nieformalna może się ubiegać o mikrodotację na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
  2. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o mikrodotację wyłącznie na jeden z następujących typów działań:

– realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

LUB

– realizację projektu związanego z rozwojem młodej organizacji pozarządowej.

III. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie inicjatywy: wnioskowana kwota mikrodotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

IV. Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs (dofinasowanie mikrodotacji): 20 000,00 zł.

V. Termin składania wniosków w ramach naboru uzupełniającego: 03.10.2019r. (od godz. 8:00) – 09.10.2019r. (do godz. 16:00).

VI. Warunki i zasady składania wniosków:

1. Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie inicjatywy, które:

a) będą realizowane przez Wnioskodawców mających siedzibę na terenie Gminy Obrazów (w przypadku młodej organizacji pozarządowej lub organizacji wspierającej grupę nieformalną, tzw. Patrona) / zamieszkałych (w przypadku grupy nieformalnej) na terenie Gminy Obrazów,

b) będą realizowane na terenie Gminy Obrazów i/lub województwa świętokrzyskiego (jeśli charakter wniosku będzie uzasadniał potrzebę realizacji działań poza terenem Gminy),

c) będą skierowane wyłącznie do mieszkańców Gminy Obrazów.

2. Wnioskodawca, w celu ubiegania się o mikrodotację, zobowiązany jest do złożenia wniosku o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej fio.sir.com.pl.

3. W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenie wniosku w wersji papierowej (wniosek musi być przy tym wypełniony elektronicznie, nie jest dopuszczalna forma odręcznego wypełniania formularza). W przypadku wysyłki pocztą/kurierem na kopercie powinna być adnotacja „Wniosek na konkurs FIO numer 9/2019 – nabór uzupełniający”.

4. Data wpływu dokumentów nie może być wcześniejsza ani późniejsza od dat składania wniosków w ramach naboru uzupełniającego (03.1009.10.2019r.). Operator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony poczty lub innego pośrednika usług pocztowych.

5. Każdy z Wnioskodawców może w ramach naboru uzupełniającego – konkurs FIO nr 9/2019 złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Wnioski złożone niezgodnie z warunkami i zasadami podanymi powyżej oraz zasadami zawartymi w Regulaminie konkursu, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VII. Przedział czasowy na realizację projektów (inicjatyw): 15.10 – 15.12.2019r.

Okres realizacji inicjatyw musi się mieścić we wskazanym wyżej przedziale czasowym (może być krótszy, nie może być natomiast dłuższy).

VIII. Tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze projektów:

1. Ocena formalno-merytoryczna każdego wniosku dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o „Kartę oceny wniosku o mikrodotację”.

2. W ramach konkursu  przewidziano kryteria premiujące o następującej wadze:

  • dla grup nieformalnych:

– 10 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu)

i/lub

– 10 pkt, jeżeli grupa nieformalna planuje podjęcie działań w celu zarejestrowania nowej organizacji pozarządowej

  • dla młodych organizacji pozarządowych

– 20 pkt, jeżeli projekt przewiduje objęcie przeważającymi działaniami rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodziny spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego  (grupa ta stanowi głównych odbiorców wsparcia w ramach projektu – w przypadku projektów przewidujących działania ze sfery pożytku publicznego)

lub

– 20 pkt, jeżeli organizacja planuje uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub zarejestrowanie działalności gospodarczej (w przypadku działań związanych z rozwojem młodej organizacji pozarządowej).

3. Szczegółowe informacje o kryteriach premiujących można znaleźć w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (opublikowanej na stronie fio.sir.com.pl w zakładce „Do pobrania”) w części: „Odbiorcy projektu” oraz „Rezultaty projektu”.

Termin oceny wniosków jest uzależniony od liczby wniosków, które wpłyną w odpowiedzi na konkurs.

Pozostałe informacje dotyczące naboru oraz zasad przygotowania wniosków dostępne są w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (zamieszczonej na stronie www projektu: www.fio.sir.com.pl) oraz Regulaminie konkursu, stanowiącym załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wszelkich informacji związanych z konkursem oraz zasadami składania wniosków udziela Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

pod nr tel. 41 361 04 92 lub e-mailowo: fio@sir.com.pl

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Obrazów

oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Załączniki do ogłoszenia:

– Załącznik 1:Regulamin konkursu

– Załącznik 1a: Karta oceny wniosku o mikrodotację

– Załącznik 1b: Wzór wniosku dla grup nieformalnej

– Załącznik 1c: Wzór wniosku dla młodych organizacji pozarządowych

Podkreślamy, że zgodnie z punktem VI ogłoszenia,

wnioski powinny być składane w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.fio.sir.com.pl

 

– Załącznik 1d: Wzór umowy o udzielenie mikrodotacji dla grup nieformalnych

– Załącznik 1e: Wzór umowy o udzielenie mikrodotacji dla grup nieformalnych wspieranych przez Patrona

– Załącznik 1f: Wzór umowy o udzielenie mikrodotacji dla grup nieformalnych wspieranych przez Patrona