25
WRZ
2019

Wyniki konkursu FIO nr 9/2019 (konkurs wyłącznie dla Gminy Obrazów)

Informujemy Państwa, że w zakładce „Konkursy dotacyjne” -> „Wyniki oceny wniosków” została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w ramach Konkursu FIO nr 9/2019 (konkurs dotyczył wyłącznie Gminy Obrazów). 

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 6 wniosków.

Wszystkie były poprawne pod względem formalnym i zostały poddane ocenie merytorycznej, w wyniku której zgodnie z opublikowaną listą rankingową:

  • wnioski umieszczone na miejscach 1, 2, 3, 4 zdobyły wymaganą liczbę punktów uzyskując tym samym rekomendację do dofinansowania. Z tymi Wnioskodawcami Stowarzyszenie Integracja i Rozwój skontaktuje się w najbliższym czasie drogą e-mailową i telefoniczną.
  • wnioski umieszczone na miejscach 5 i 6 nie zostały rekomendowane do dofinansowania ze względu na niespełnienie wymogów określonych w 6 pkt 14 Regulaminu konkursu (tj. nieuzyskanie łącznie minimum 50% punktów z całości oceny i minimum 50% punktów z następujących kryteriów oceny: „Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu”, „Działania”, „Rezultaty projektu/Wpływ projektu na sytuację wnioskodawcy”, „Wydatki projektu”).

 

Informacja o ocenie wraz z uzasadnieniem zostanie przesłana na adres e-mail wskazany we wniosku o dofinansowanie.

Na dofinansowanie wniosków w ramach konkursu FIO nr 9/2019 przeznaczono, zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków, kwotę 40.000,00 zł. Konkurs nie wyczerpał dostępnej alokacji, tak więc Organizator konkursu ogłosi nabór uzupełniający, w którym do rozdysponowania będzie pozostała kwota alokacji tj. 20.000,00 zł. 

Informacja na ten temat zamieszczona będzie na stronie internetowej projektu oraz stronie Urzędu Gminy Obrazów. Zachęcamy więc do składania wniosków. Zachęcamy również Wnioskodawców, którym nie udało się uzyskać dofinansowania, do weryfikacji przesłanych e-mailowo uzasadnień oceny oraz ponownego złożenia skorygowanych wniosków o dofinansowanie w ramach naboru uzupełniającego.